הרשמה מעון חומד - גנון (אפרוחים) 2017-2018
גילאי 3 חודשים עד 15 חודשים
הסכם התקשרות בין מעון חומד להורים לשנת הלימודים תשעח'
אנו מברכים אתכם על בחירתכם לרשום את בינכם/ביתכם למעון חומד השייך לרשת המתנסים קרית טבעון.
על מנת לקלוט את ילדכם במעון נבקשכם לאשר את הסכם ההתקשרות בחתימת ידכם ולמלא אחר המסמכים הנלווים בנספח.
שימו לב, לאחר מילוי הטופס יש לאשרו ולעבור בקישור לטופס התשלום המקוון. מילוי טופס זה, ללא מילוי טופס התשלום שבהמשכו, לא יחשב כהרשמה מלאה ולא יחייב את המעון לשמור מקום לילד .
ההסכם נחתם בין הורי הילד/ה:
Your answer
שם ההורה
Your answer
ת.ז (ההורה)
Your answer
שעות הפעילות במעון:
1. ידוע לנו כי שעות הפעילות במעון בימים א' – ה' הן מהשעה 07:00 ועד השעה 16:00 ובימי ו' מהשעה 07:00 ועד השעה 12:45. למעט חגים וערבי חג בהם יהיה המעון סגור בהתאם ללוח חופשות שיוציא האגף למעונות יום ומשפחתונים בפתיחת שנת הלימודים ויפורסם להורים על לוחות המודעות במעון.

2. שנת הלימודים תחל ביום שישי ה- 1.9.2017 ותמשך עד יום רביעי ה- 8.8.2018 כולל.
א. בכל מקרה בו ייסגר המעון ע"פ צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת –יפעל המתנ"ס, ע"פ הנחיות רשת מעונות יום קהילתיים – חברה למתנ"סים ו/או ע"י הנחיות של משרד הרווחה.
ב. המעון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.
יחד עם זאת, יתבקשו הורי הילדים החדשים, להוציא את ילדם מן המעון מוקדם בימי הלימוד הראשונים להקלה על ההסתגלות לפי נוהל שיפורסם ע"י המעון.

3. המעון מעניק אפשרות להשארת הילד ל"שעת הארכה" עד השעה 16:50 לשבוע שלם או חלקים ממנו בתוספת תשלום (המפורטת בנספח לחוזה) בהתאם לרישום מראש או להודעה מוקדמת.
כמו כן ניתן להעזר ב"שעת הארכה" באופן חד פעמי תוך הודעה מראש למנהלת המעון.
"שעת הארכה" תתקיים בכיתה מסויימת אליה מרוכזים כלל הילדים הנשארים בשעה זו. מספר אנשי הצוות הנשארים בשעה זו ישארו בהתאם לתקן המחייב.
אני מתחייב להסדיר את התשלום במשרדי המתנס בסיום כל חודש בו נעזרתי בשירות זה.

4. ידוע לנו כי כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה יחשב כאיחור. הורה שאיחר ישלם עבור האיחור עלות שתקבע מראש ומפורטת בנספח. הסכום ישולם למזכירות המתנס ויצטרף לשכר הלימוד בגין אותו החודש.
הנהלת המעון רשאית להפסיק למשפחה את שירות "הארכת שעה" בגין אי תשלום חוב ו/או איחורים חוזרים

שיבוץ הילד לכיתה במעון

5. א. שיבוץ ילד/ה בכיתה יעשה בהתאם להנחיות משרד התמ"ת ורשת התחלה חכמה.
ב. הנהלת מעון חומד רשאית לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ע"י איחודו/או פיצול קבוצות
לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר
הילדים, המבקרים במהלך השנה וזאת תוך קבלת אישור כנדרש מהפיקוח על מעונות היום
במשרד הרווחה וע"י המפקחת המחוזית של רשת התחלה חכמה.

6. ידוע לי כי בהתאם למדיניות הנהלת המעון ורשת התחלה חכמה לא יעברו ילדים בין קבוצות הלימוד לאורך השנה.

ילדים חולים:


7. אני מתחייב שלא אסתיר מידע רפואי מהצוות החינוכי של המעון בכל הקשור לבנו/ביתו. בראשית השנה אמלא הצהרת בריאות של הילד שתנתן לי מהנהלת המעון.

8. א. מוסכם על ההורים שלא ישלחו ילד/ה למעון אם הילד/ה לא מרגיש/ה טוב, או חולה, סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה למעון מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד "שהילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים" וזאת לפי הנהלים של משרד הבריאות.
ב. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב, או כל סיבה אחרת, וצוות המעון פנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון פרטים למועמד, אחד ההורים או מי מטעמם יגיעו מיידית למעון ולאסוף את הילד/ה.
לפי הנחיות משרד הבריאות ילד שיצא מהמעון חולה ישוב רק לאחר 24 שעות (אם אינו חולה) או עם אישור רופא.

9. מודע בזאת להורים כי ע"פ הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על צוות המעון ליתן תרופות לילדים.

10. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חרום לילד/ה חולה במעון, יחולו על ההורים.
מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא, בהבאת ילד/ה חולה ו/או שאינו
מרגיש בטוב למעון, חלה על ההורים בלבד.
א. מודע בזאת להורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות לנזקי גוף
העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במעון וזאת מחמת רשלנותה ו/או
מטעמה. התשלום עבור הביטוח ישולם בתשלום החודש הראשון ללימודי הילד.
ב. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, מדווח המעון לחברת הביטוח. תביעה לחברת הביטוח תעשה ישירות ע"י
ההורים.

11. במקרה של העדרות ילד/ה מהמעון בשל מחלה ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות.
זיכוי בתשלום בגין ימי מחלה של הילד/ה יחול לאחר 14 ימי מחלה רצופים ורק עבור ימי המחלה בלבד.
הזיכוי יעשה לאחר שהוצג אישור רפואי מתאים לתקופת ההעדרות ולפי דרגת הזכאות של המשפחה.
העדרות רציפה של 14 ימי מחלה ועד חודש ישלם ההורה 60% משכר הלימוד עבור ימי המחלה בלבד.
העדרות רציפה של חודש ימים ומעלה ישלם ההורה 40% משכר הלימוד עבור ימי המחלה בלבד.
(עבור הימים בחודש בהם הילד למד במעון ישלם ההורה 100 שכ"ל בהתאם לדרגה שנקבעה לו).

נוהל תשלומי שכר-לימוד למעון:
12. א. שכר הלימוד נקבע על ידי משרד הרווחה, בהתאם להנחיות וקריטריונים, שייקבעו ויפורסמו על-ידם, בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.
ב. משרד הרווחה נוהג לעדכן את שכ"ל בראשית השנה. מוסכם על ההורים שיעדכנו את תשלום שכ"ל בהתאם במשרדי המתנ"ס.
ג. מוסכם על ידי ההורים, שבמקביל להליך הרישום למעון במתנ"ס עליו להסדיר את הרישום של ילדו ע"י ביצוע רישום גם באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים לא יאוחר מחודש לאחר קבלת הילד למעון. האחריות להסדרת הרישום חלה על ההורים.

13. קבלת ילד לכיתות המעון מותנית בתשלום דמי רישום (שלא יוחזר במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים) ומקדמה ע"ח שכר הלימוד, כמפורט בטופס הרישום. המקדמה תקוזז מהתשלום השנתי. הורים אשר יודיעו בכתב על ביטול רישום ילדיהם יהיו זכאים להחזר מקדמה בלבד.

14. תשלומים נלווים לשכר הלימוד:
עבור ביטוח הילדים: 34 שח' לשנה
עבור פעילות חוג אחד 55 שח' לחודש. (לכיתת פעוטות וגנון)
עבור סל תרבות 45 שח' לשנה.

15. א. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם החל מ-01 בספטמבר 2017 ועד ה- 31.8.2017 באמצעות כרטיס אשראי או צ'קים או מזומן. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את אמצעי התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד. או להחליפו כנדרש במזכירות המתנ"ס.
ב. ילד המתקבל למעון בין ה- 1 לחודש ועד ה- 15 לחודש – יחוייב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור
אותו החודש.
ג. ילד המתקבל למעון בין ה- 16 לחודש ועד לסוף החודש – יחוייב בתשלום של 50% משכר
הלימוד המלא באותו חודש.

16. ההורים יודעים כי יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד עבור כל שנת הלימודים עד לתאריך 1/09/2017 או מיד עם רישום הילד במהלך שנת הלימודים .
על ההורה להביא את הקבלה מהמתנ"ס עם הגעת הילד למעון, במידה ולא יוסדר התשלום לא נוכל לקבל את הילד/ה במעון.
לא ישמרו מקומות לילדים שלא הסדירו את דמי הרישום והמקדמה כנדרש.

17. א. הנחות בשכר הלימוד ינתנו רק ע"י משרד הרווחה ועפ'י הקריטריונים שנקבעו על ידו, וזאת לאחר מליוי ערכת הרישום ושליחת המסמכים הרלוונטים. טיפול בבקשת הנחות חל על ההורה בלבד ולא על הנהלת המעון או רשת המתנסים.
ב. עד לקבלת אישור לקבלת דרגה ע"י משרד הרווחה ישלמו ההורים את מלוא שכר הלימוד.
ג. החזר שכר-לימוד לאחר קבלת דרגה יתקבל ע"י המתנ"ס רק לאחר שהתקבל אישור דרגה ממשרד הרווחה ורק עבור החודשים שנקבעו על-ידו.

18. א.בקשות לביטולים יוגשו בהתראה של 30 יום מראש, ותטופלנה רק לאחר מילוי טופס מתאים במזכירות המתנ"ס או במעון.
ב. עזיבת המעון באמצע השנה תחייב את ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט.

ב. עזיבת ילד לאחר 1.3.2018 יחוייב בתשלום שכר-לימוד עד חודש אוגוסט כולל. למעט מקרים חריגים. כל בקשה חריגה תוגש בכתב למנהל המתנ"ס ותשקל בהתאם לארוע. עזיבת המעון החל מ-1.3.2018 תחייב את ההורים בתשלום מלא עבור חודש אוגוסט

ג. בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.
בקשת ביטול שתוגש לאחר ה- 10 לכל חודש תחייב אותם בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב,
לאחר החודש בו הוגשה בקשת הביטול .

19. ההורים מודעים כי אם לא יעמדו במלוא התשלומים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות המעון. השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק לאלתר, 7 ימים לאחר שישלח מכתב התראה מהמתנ"ס לכתובת, שצוינה בהתחייבות זו.
המתנ"ס יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במתנ"ס ו/או ע"פ כל דין.

20. הייתה וגבייתו של תשלום כלשהו המגיע למתנ"ס כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד, כפי שיפסקו.

21. להנהלת המעון שמורה הזכות לסיים את לימודיו של ילד בשל אי התאמתו למסגרת, וזו לאחר התייעצות עם גורמים מקצועים. וכן בשל התנהגות לא נאותה של ההורים כלפי הצוות החינוכי במעון.

ולראיה באתי/באנו על החתום
Your answer
שימו לב, לאחר מילוי הטופס ואישורו יש לעבור בקישור לטופס התשלום המקוון. מילוי טופס זה, ללא מילוי טופס התשלום שבהמשכו, לא יחשב כהרשמה מלאה ולא יחייב את המעון לשמור מקום לילד .
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms