RSVP for Choose Wellness on May 2
GGUSD's Choose Wellness Education and Resource Fair offers wellness resources for the whole family as well as educational workshops for parents and students.  Join us for mental wellness resources, student performances, health screenings, giveaways, and food. 

Workshops for parents include bullying prevention, supporting your child's mental health, suicide prevention, and more. Fifth through twelfth grade students are invited to learn about how to be an upstander.

To RSVP to attend the Choose Wellness Education and Resource Fair, please complete the RSVP form below. Registration is not mandatory to attend the event.

El evento del GGUSD Elige el Bienestar Educación y Feria de Recursos ofrece recursos para el bienestar de toda la familia, así como también talleres educativos para padres y alumnos.  Acompáñenos para obtener recursos del bienestar mental, presentaciones de los alumnos, exámenes de salud, regalos y comida.

Los talleres para padres incluyen prevención de acoso (bullying), cómo apoyar la salud mental de su hijo, prevención del suicidio, y más.  Los alumnos de quinto a doceavo grado están invitados a aprender cómo ser un defensor.  

Para confirmar su asistencia al evento Elige el Bienestar Educación y Feria de Recursos, por favor complete el formulario de confirmación (RSVP) a continuación:

Chương trình Chọn Cách Sống Lành Mạnh và Giới Thiệu Những Nguồn Hỗ Trợ cho Gia Đình của học khu Garden Grove có những phần hội thảo dành cho phụ huynh và học sinh.  Hãy tham dự để tìm hiểu thêm về những nguồn hỗ trợ cho cách sống lành mạnh, có trình diễn của học sinh, khám sức khoẻ, quà tặng, và thức ăn.  

Những buổi hội thảo dành cho phụ huynh bao gồm: phòng chóng nạn uy hiếp, hỗ trợ tinh thần cho con trẻ, phòng ngừa nạn tự tử, và còn nhiều nữa.  Học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 có thể tham dự để tìm hiểu những cách nào để bênh vực người yếu thế. 

Để phúc đáp tham dự buổi Chọn Cách Sống Lành Mạnh và Giới Thiệu Những Nguồn Hỗ Trợ cho Gia Đình.  Vui lòng điền đơn phía dưới.  Quý vị ghi danh nhưng không bắt buộc phải tham dự

GGUSD의 웰니스 교육 및 리소스 페어는 온 가족을 위한 웰니스 자원뿐만 아니라 학부모와 학생을 위한 교육 워크숍도 제공합니다. 정신 건강에 관한 리소스, 학생 공연, 건강 검진, 경품 및 음식에 참여하세요.

부모를 위한 워크숍에는 괴롭힘 예방, 자녀의 정신 건강 지원, 자살 예방 등이 포함됩니다. 5학년부터 12학년까지의 학생들은 올바른 사람이 되는 방법을 배우도록 초대됩니다.

웰니스 교육 및 자원 선택 박람회에 참석하기 위해 회답을 하시려면 아래 회답 양식을 작성해 주십시오. 행사 참석을 위해 등록이 필수는 아닙니다.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Language
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Garden Grove Unified School District. Report Abuse