แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
คำชี้แจง  แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ตามความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไป
     1. เพศ *
Required
     2. ประเภทผู้มารับบริการ *
Required
     3. สถานที่ที่ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ *
4. วันที่/เดือน/ปี ที่ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 2   กรุณาใส่เครื่องหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ    5 = มากที่สุด 4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนในการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 ขั้นตอนการขอใช้บริการรถสุขามีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก
1.2 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 มีช่องทางการติดต่อขอใช้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 เจ้าหน้าที่บริการด้วยกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
2.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
2.3 เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค ให้บริการอย่างเป็นธรรม
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
แถว 2
3.3 จำนวนห้องสุขามีเพียงพอต่อความต้องการ
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1น้อยที่สุด
4.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy