การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” จ.อุดรธานี
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา
09.00 - 10.30 น. การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0 และระบบเกษตรอัจฉริยะ
โดย รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.30 - 12.00 น. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการเกษตรด้านเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพอาหารและตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โดย รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อการเก็บรักษาและขนส่ง และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป
โดย ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15.00 - 15.30 น. การสนับสนุนของโปรแกรม ITAP สวทช. และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
โดย คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช.
15.30 - 16.00 น. สรุป และถาม-ตอบ
Email address *
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
หน่วยงาน (บจก./หจก./สหกรณ์/ร้านค้า/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน) *
ที่อยู่ *
มือถือ *
ผลิตภัณฑ์ / บริการ *
หมายเหตุ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy