แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารของกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี

โปรดแสดงความเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารของกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านพึงพอใจ
ขอให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง โดยเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
แบบประเมิน มี 3 ส่วน และมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจดังนี้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
5 หมายถึง ดีเยี่ยม
4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง


ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูล ผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเว็ปไซด์กองงาน

  This is a required question
  หน้าโฮมเพจ
  จัดรูป
  ข่าวสาร
  ชัดเจน
  ครอบคลุม
  ข่าวสาร
  ทันสมับ
  ประโยชน์
  Please enter one response per row
  This is a required question