Cubic Challenger Camp JP 4 Registration Form
1. ชำระค่าลงทะเบียนด้วยการโอนบัญชีธนาคารตามข้อมูลที่ http://cubiccreative.org/payment โดยสามารถติดต่อทีมงานเพื่อให้ช่วยคำนวณยอดที่ต้องชำระจริงได้

2. หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ โดยหากสมัครมากกว่า 1 คน ให้แยกสมัครของแต่ละคน

3. คิวบิกครีเอทีฟจะถือว่าผู้สมัครรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ https://cubiccreative.org/challenger-jp หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครทำผิดเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าร่วมโดยไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยค่าธรรมเนียมใดๆ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานคิวบิกครีเอทีฟตามช่องทางต่างๆ ที่ http://cubiccreative.org/contact
Sign in to Google to save your progress. Learn more
อัตราค่าธรรมเนียม
ข้อมูลการชำระเงิน *
แจ้งชื่อผู้โอน ยอดเงิน วันที่ และเวลาในการโอน (ในกรณีที่ใช้เครดิตค่าธรรมเนียม เวาเชอร์ หรือส่วนลดอื่นๆ กรุณาแจ้งรายละเอียด)
รอบที่ต้องการลงทะเบียน
Clear selection
สัญชาติของหนังสือเดินทางที่จะใช้เข้าร่วมกิจกรรม *
ชื่อภาษาอังกฤษ ตามหน้าหนังสือเดินทาง *
เฉพาะชื่อหน้า ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ
นามสกุลภาษาอังกฤษ ตามหน้าหนังสือเดินทาง *
เฉพาะนามสกุล
เพศ ตามหน้าหนังสือเดินทาง *
วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าหนังสือเดินทาง *
ผู้สมัครต้องมีอายุ 12 - 17 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ตรงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 1 ปี โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขประจำตัวประชาชน
เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย ใช้สำหรับการทำประกันอุบัติเหตุ
หมายเลขหนังสือเดินทาง
เว้นว่างไว้หากยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนในวันที่ 4 เมษายน 2566
วันหมดอายุหนังสือเดินทาง
เว้นว่างไว้หากยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนในวันที่ 4 เมษายน 2566
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อเล่นภาษาอังกฤษ *
ใช้สำหรับพิมพ์ลงบนป้ายชื่อ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครองที่ให้กับผู้สมัคร *
ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถือว่าผู้ปกครองยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก *
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
เช่น Line ID, ชื่อบน Facebook
ข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร
การจัดอาหารพิเศษในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานก่อนการลงทะเบียน
ข้อจำกัดด้านสุขภาพหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
บางกิจกรรมผู้ปกครองจำเป็นต้องอนุญาตเป็นรายกรณี โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือเอกสารของโครงการ หรือสอบถามทีมงาน
ทราบข่าว Cubic Challenger Camp JP จากที่ใด
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cubic Creative. Report Abuse