แบบประเมินโครงการ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ฝ่ายประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
สถานะผู้ประเมิน *
รายการประเมินตามวัตถุประสงค์ *
5 (ยอดเยี่ยม) , 4 (ดีเลิศ) , 3 (ดี) , 2 (ปานกลาง) , 1 (กำลังพัฒนา)
5
4
3
2
1
1.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน
3.นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
4.นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน กล้าคิด กล้าแสดงออก
รายการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ( ด้านผู้เรียน ) *
5 (ยอดเยี่ยม) , 4 (ดีเลิศ) , 3 (ดี) , 2 (ปานกลาง) , 1 (กำลังพัฒนา)
5
4
3
2
1
1.ผู้เรียนมีภาระงานที่เหมาะสม อย่างมีเหตุมีผล
2.ผู้เรียนมีการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน
3.ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.ผู้เรียนมีความตระหนักในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย
5.ผู้เรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดยนักเรียนมีส่วนร่วม
6.ผู้เรียนมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.ผู้เรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
8.ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารทางการศึกษา
รายการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ( ด้านผู้เรียน ) *
5 (ยอดเยี่ยม) , 4 (ดีเลิศ) , 3 (ดี) , 2 (ปานกลาง) , 1 (กำลังพัฒนา)
5
4
3
2
1
1.ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมพืเศษต่าง ๆ นอกโรงเรียน
2.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
3.ผู้เรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ
4.มีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด นโยบายและสิ่งประดิษฐ์
5.มีการส่งเสริมระบบสังคมประชาธิปไตยในการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมปีต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bangkok Christian College. Report Abuse - Terms of Service