ความรอบรู้ ชุดที่ 1
1. กำหนดให้ใครทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ใน อกศจ. *
1 point
2. กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคจำนวนเท่าใด *
1 point
3. จังหวัดใดไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล *
1 point
4. วิวัฒนาการการศึกษาไทยสู่ Education 4.0 หมายถึงข้อใด *
1 point
5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดยุทศาสตร์แรกในการพัฒนาคือข้อใด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service