แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน  ที่ท่านเลือก
**หากต้องการร่วมลุ้นรับรางวัล โปรดระบุ รหัสสมาชิกห้องสมุดหรือชื่อ-สกุล.................................................
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพ
1.1 โปรดระบุกลุ่มสาขา
2. บุคคลภายนอก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด
(โปรดกาเครื่องหมาย / ในช่องที่ต้องการ)
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
1.4 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
ข้อเสนอแนะความไม่พึงพอใจ
Your answer
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด *
5
4
3
2
1
2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย
2.2 การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว
2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว
2.5 การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะความไม่พึงพอใจ
Your answer
3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด *
5
4
3
2
1
3.1 บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกิริยามารยาทที่ดี
3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจมีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อม
3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฎิบัติ
3.6 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
3.7 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.8 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ
ข้อเสนอแนะความไม่พึงพอใจ
Your answer
4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
4.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอ
4.2 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
4.3 ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
4.4 ความสะอาดภายในห้องสมุด
ข้อเสนอแนะความไม่พึงพอใจ
Your answer
5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ *
5
4
3
2
1
5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น
5.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
5.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการกิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ำเสมอ
5.4 การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะความไม่พึงพอใจ
Your answer
6 . ด้านความผูกพันกับห้องสมุด *
5
4
3
2
1
6.1 ท่านรู้สึกผูกพันกับห้องสมุดมากน้อยเพียงใด
6.2 ท่านจะบอกต่อหรือแนะนำคนอื่นๆ ให้มาใช้บริการห้องสมุดมากน้อยเพียงใด
6.3 แม้ได้รับข่าวสารไม่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด แต่ท่านยืนยันที่จะใช้บริการต่อไป
6.4 ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมากน้อยเพียงใด
6.5 ท่านจะพูดกับคนอื่นๆ ในทางที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด
ข้อเสนอแนะความไม่พึงพอใจ
Your answer
ส่วนที่ 3 ความต้องการใช้บริการห้องสมุด
1 . บริการหลัก (เรียงลำดับตามความต้องการ 1-5 อันดับ)
1.1 บริการยืมคืน
1.2 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
1.3 บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
1.4 บริการห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม
1.5 บริการอินเตอร์เน็ต
1.6 บริการที่นั่งอ่านหนังสือ
1.7 บริการอื่นๆ (ระบุ).................................................
Your answer
2. บริการเสริม (เรียงลำดับตามความต้องการ 1-5 อันดับ)
2.1 บริการส่งหนังสือถึงที่
2.2 บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ
2.3 บริการตามตัวเล่ม
2.4 บริการยืมต่อผ่านเว็บ
2.5 บริการจองผ่านเว็บ
2.6 บริการสืบค้นผ่าน OPAC Application
2.7 บริการอื่นๆ (ระบุ)..................................................
Your answer
3. ความต้องการช่องทางการรับรู้ข่าวสารของห้องสมุด (เรียงลำดับตามความต้องการ 1-5 อันดับ)
3.1 Facebook
3.2 line
3.3 อีเมล
3.4 เว็บบล็อก Share.psu.ac.th
3.5 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.6 เว็บไซต์ห้องสมุด
3.7 สถานีวิทยุม.อ. FM 88
3.8 เสียงตามสายในห้องสมุด
3.9 โทรทัศน์ในห้องสมุด
3.10 บอร์ดภายในห้องสมุด
3.11 โปสเตอร์
3.12 แผ่นผับ
3.13 การอบรมการใช้ห้องสมุด
3.14 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse