Комерцијалиста
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита КОМЕРЦИЈАЛИСТА.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Изабери један тачан одговор. Најсигурнији инструмент међународних плаћања за купца и продавца је:
1 point
Clear selection
2. Изабери један тачан одговор. Планирани капацитет складишта трговинског предузећа ``Звезда`` Београд износи 2.000 па-летних места. У месецу мају просечно је било коришћено 1.500 палетних места. Степен искоришћености капацитета овог складишта у мају месецу износио је: *
1 point
3. Изабери један тачан одговор. Коефицијент обрта показује: *
1 point
4. Изабери један тачан одговор. Тржнице на велико представљају посебно организована места на којима се обавља промет: *
1 point
5. Изабери један тачан одговор. Комисиона предузећа обављају послове купопродаје у: *
1 point
6. Изабери један тачан одговор. Постоји облик малопродаје којим је извршена деперсонификација услуга. Роба се купује коришћењем металног новца у апоенима који одговарају цени робе. Продаја функционише без временског ограничења. На основу датог описа малопродаје утврди о ком се организационом облику малопродаје ради: *
1 point
7. Изабери један тачан одговор. Функција новца која доводи до раздвајања чина куповине од чина плаћања је: *
1 point
8. Изабери један тачан одговор. Акцепт менице је изјава којом: *
1 point
9. Изабери један тачан одговор. Издата је меница за осигурање стамбеног кредита. На меници се уписује следеће: *
1 point
10. Изабери један тачан одговор. Исплата менице се врши: *
1 point
11. Изабери један тачан одговор. Инопартнер „Аванти“ из Италије је заинтересован да под одређеним условима омогући привредном друштву у Србији да буде дистрибутер његових производа на тржишту Србије уз коришћење пословног имена „Аванти“ и одређену дистрибутерску провизију.У наведеној пословној ситуацији уговориће се спољнотрговински посао који се зове: *
2 points
12. Изабери два тачна одговора.У друштва лица се убрајају: *
2 points
Required
13. Изабери један тачан одговор. Бавите се производњом рачунара и већи део компоненти увозите. Вредност 1€=117,00 динара. Девалвацијом је утврђена нова вредност 1€=118,30 динара. Девалвација делује на: *
2 points
14. Изабери два тачна одговора. Посебни облици спољнотрговинских послова су: *
2 points
Required
15. Изабери два тачна одговора. Одредити који од наведених исказа су тачни. *
2 points
Required
16. Изабери два тачна одговора. Промена куповне снаге новца у земљи је: *
2 points
Required
17. Изабери два тачна одговора. Меничне радње које чине меницу сигурнијом за повериоца су: *
2 points
Required
18. Изабери два тачна одговора. Меницу на исплату не подноси: *
2 points
Required
19. Изабери три тачна одговора. Одредити који од наведених исказа су тачни. *
3 points
Required
20. Изабери три тачна одговора. Запослен си у привредном друштву које се бави извозом робе у Македонију. 31.маја текуће године потраживање твог ПД према предузећу из Македоније по основу извоза робе износило је 5.000,00 €, односно 590.000,00 РСД. 01. јуна текуће године извршена је промена вредности домаће валуте, односно нова вредност за 1 € износи 118,30 РСД.На основу горе наведеног одредити тачне исказе: *
3 points
Required
21. Изабери три тачна одговора. Тржиште обавља три функције: *
3 points
Required
22. Изабери један тачан одговор. Функционална подела трговине обухвата ____________________________и ____________________________. *
1 point
23. Изабери један тачан одговор. Трасирана меница је хартија од вредности по наредби, којом ___________________________ даје налог ___________________________ да ремитенту исплати одређену суму новца. *
1 point
24. Изабери један тачан одговор. Пословне функције су групе ________________________________ које се организују ради ____________________________________________трговинског предузећа. *
2 points
25. Изабери један тачан одговор у сваком реду. Отац и син основали су друштво лица ``Марковић и син`` са седиштем у Бечеју, у којем су равноправни власници. Отворили су једну продавницу мешовите робе, а након пола године још две у различитим деловима града. Ове године добијају понуду од сталног добављача ``Меркур`` д.о.о. из Новог Сада да отворе трговину на велико и мало у Новом Саду, с тим да је Марковић млађи води, а давалац понуде изнајмљује део свог пословног простора . Марковићи понуду прихватају, што за последицу има промену правне форме њиховог друштва ``Марковић и син``. Новонастало друштво је друштво капитала са по 1/3 удела три оснивача. Назив новог друштва је ``Ла Луна`` са седиштем у Новом Саду.На основу наведеног одредите: *
4 points
трговинско предузеће
приватно
ортачко друштво
Друштво са ограниченом одговорношћу
Делатност друштва „Марковић и син“
Власништво друштва „Марковић и син“
Правну форму друштва “Марковић и син”
Правну форму друштва “Ла Луна”
26. Изабери један тачан одговор.Сваки пад куповне снаге новца назива се ______________новца, а сваки раст куповне снаге новца назива се __________новца. *
2 points
27. Изабери пет пословних функција трговинског предузећа : *
2 points
Required
28. Изабери један тачан одговор чији подаци одговарају траженим. *
3 points
Captionless Image
29. Изабери један тачан одговор који ће допунити меницу адекватним подацима. *
3 points
Captionless Image
30. Изабери један тачан одговор. Запослен си у привредном друштву које се бави извозом воћа на тржиште Русије. Након извршене девалвације, промењена је вредност домаће валуте и уместо 1€ = 117,50 РСД, нова вредност је 1 € = 118,50 РСД.Објасни утицај девалвације на будуће спољнотрговинске активности твог привредног друштва: *
3 points
31. Изабери један тачан одговор. Запослен си у привредном друштву које се бави трговином на велико. За потребе складишта набављен је виљушкар чија је фактурна вредност 1.500.000,00 динара. Трошкови превоза из-носе 50.000,00 динара. Израчунај набавну вредност виљушкара. *
2 points
32. Изабери један тачан одговор. Запослен си у комерцијалној служби ПД „Озон“, из Обреновца које се бави прометом прехрамбене робе на велико. ПД је остварило укупан приход у износу од 5.000.000,00 динара, а време трајања једног обрта износило је 36 дана. Израчунај износ ангажованих обртних средстава. *
3 points
33. Изабери један тачан одговор. Подносите на есконт меницу, која гласи на 1.000.000,00 динара 40 дана пре рока доспећа, уз есконтну стопу 10% на годишњем нивоу. Прикажи износ који ће бити пребачен на ваш текући рачун. *
2 points
34. Изабери један тачан одговор на коме се налазе адекватне цифре за тражене ставке : *
4 points
Captionless Image
35. Изабери један тачан одговор на коме се налазе адекватне цифре за тражене ставке *
6 points
Captionless Image
36. Изабери један тачан одговор. Запослен си у ПД „Алплекс“ из Пирота. Прошле године сте набавили нов камион за превоз робе. Фактурна цена је 2.000.000,00 динара, а трошкови допреме су износили 200.000,00 динара. По спецификацији произвођача камион може да пређе 500.000 километара. За годину дана камион је прешао 100.000 километара.Израчунај набавну вредност и садашњу вредност камиона методом функционалне амортизације. Набавна вредност камиона износи______динара, а садашња_______динара. *
3 points
37. Изабери један тачан одговор у сваком реду. Повежи организационе облике малопродаје са њиховим карактеристикама. *
3 points
Продајно особље има активну улогу
Потрошач се сам информише о роби
Продаја робе се одвија коришћењем металног новца у апоенима који одговарају цени робе
Трговачки путници су носиоци продаје
Продаја се обавља путем ТВ програма
Продаја се обавља у покретним објектима
самоуслуга
електронска малопродаја
амбулантна малопродаја
38. Изабери један тачан одговор у сваком реду. Сврстај врсте трансфера технологије у одговарајући облик трансфера технологије. *
6 points
Купопродаја интелект. својине
Знакови разликовања
Знање и искуство
модел - макета
узорак или мустра
лиценце
оригинално порекло производа
патенти
Know – how
39. Изабери један тачан одговор у сваком реду. Повежи институцију са спољнотрговинским послом који обавља. *
3 points
Пријављивање робе на граничном прелазу
Издавање диспозиције
Девизно документарна контрола
Попуњавање налога за плаћање према иностранству
Оверавање ЈЦИ-а
Народна Банка Србије
Управа царина
Шпедитер
40. Изабери један тачан одговор у сваком реду. Повежи врсту тржишта са критеријумом за поделу тржишта. *
6 points
Критеријум-простор
Критеријум-роба
Критеријум-намена
тржиште индустријских производа
тржиште репроматеријала
тржиште пољопривредних производа
тржиште инвестиционе опреме
домаће тржиште
тржиште робе широке потрошње
41. Изабери један тачан одговор у сваком реду. Повежи примере нарушавања конкуренције са њиховим обликом. *
6 points
Нелојална конкуренција
Шпекулација
Монополистичко деловање
злоупотреба доминантног положаја
прикривање мана робе
обустава продаје робе
споразум о условима пословања
давање информација о другим трговцима који могу бити штетни по углед тог трговца
подаци о роби који могу довести купце у заблуду
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse