อบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น
The form อบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse