แบบสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใส ในการให้บริการของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบข้อความจากความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1.1 เพศ *
1.2 ตำแหน่ง *
1.3 จากข้อ 1.2 สถานะปัจจุบัน *
1.4 ท่านมาติดต่อราชการ กลุ่มใด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มากน้อยเพียงใด (5 ตัวเลือก) *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
2.1 ป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
2.2 ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
2.3 มีประกาศขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการ
2.4 การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
2.5 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.6 เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการด้วยความสุภาพ
2.7 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำตอบคำถามหรือชี้แจงข้อสงสัย
2.8 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
2.9 ผลการให้บริการในภาพรวม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy