แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูเดชา

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่2 คำถามของแบบประเมิน

  1.การจัดสภาพห้องเรียน
  2.รูปแบบของสื่อการเรียนการสอน (VDO+เอกสารประกอบการสอน)
  3.สื่อVDO และเอกสารประกอบการสอนมีเนื้อหาสอดคล้องกัน
  4.วิธีการใช้ และควบคุมสื่อVDO ของครู
  5.การอธิบายของครูประกอบการใช้สื่อการเรียนการสอน
  6.ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจากครูสอนประกอบสื่อVDO
  7.วิธีการอธิบายเนื้อหาจาก สื่อVDO
  8.ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจากสื่อ VDO
  9.ความยาก-ง่ายของแบบฝึกหัดจากเอกสารประกอบการสอน
  10.ปริมาณของการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับจากห้องเรียน
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 การเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  This is a required question

  ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  This is a required question