ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบ KKUFMIS และกองคลัง

เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question