Robotics and AI Training, รุ่นที่ 1 และ 2 สมัครก่อนวันที่ 10 ธันวาคม ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขณะนี้มีผู้สมัครและยืนยันการเข้าร่วมมา 253 คนซึ่งเกินกว่าจำนวนรับในรุ่นนี้แล้วประมาณ 100 คน ทางหลักสูตรขอปิดการรับสมัคร และจะแจ้งยืนยันผลการคัดเลือกให้ท่านทราบทางอีเมล์ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ท่านที่สมัครไม่ทันสามารถรอการสมัครได้อีกครั้งในรุ่นที่ 3 และ 4 ต่อไป ผู้จัดขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจต่อการอบรมพัฒนากำลังคนในครั้งนี้

ขอแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นการอบรมดังข้อมูลข้างล่างนี้
SIIE และหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., powered by OSM KMITL โดยการสนับสนุนจาก ภาครัฐ ร่วมจัดอบรมกับ บริษัท ABB บริษัท Delta Electronics, บริษัท Festo, บริษัท AWS Education, บริษัท Synergy และบริษัท Autodesk จัดฝึกอบรม Robotics and AI สำหรับบุคคลที่ต้องการฝึกทักษะ โดยจัดฝึกอบรมที่ (1) ห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ ตึก HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (2) True Digital Park และ (3) บริษัท ที่กล่าวมาข้างต้น โดยในช่วงเดือน ธ.ค.ถึง ก.พ. มีสองรุ่น รุ่นละ 30 วัน ใน 4 module ได้แก่

1. Industrial - Advanced Industrial Robots (KMITL, ABB, Delta)
2. Mobile Robots and Industrial Mobile robots (KMITL, Synergy, Festo)
3. Artificial Intelligence (KMITL, AWS)
4. 3D CAD, Drone Applications (KMITL, Autodesk, Delta)

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ โดยแต่ละรุ่นจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อให้เข้าถึงเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2562
ธันวาคม 20, 21, 22
ปี 2563
มกราคม 10, 11, 17, 18, 19
กุมภาพันธ์ 14, 15, 16, 21, 22, 23
มีนาคม 6, 7, 8, 20, 21, 22, 27, 28, 29
เมษายน 3, 4, 5, 17, 18, 19
พฤษภาคม 2, 3
* วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสมซึ่งจะตกลงใน Class และขึ้นกับวันที่บริษัทว่าง

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมครบทั้งหลักสูตรและสอบผ่าน และได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกทักษะ จากหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สจล.และ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

การฝึกอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้าครบตามกำหนดข้างต้นมิฉะนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริงของการฝึกอบรมที่เกิดขึ้น

ผู้ที่สอบผ่านการสอบในการฝึกอบรม จะสามารถเทียบโอนเกรดและเครดิตในรายวิชา (Credit Bank)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
01416603 Robotics
01416309 Engineering 3D CAD
01416511 Mobile Robots
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ
01407201 Introduction to Industrial Robotics
01407351 Introduction to Mobile Robotics
หากเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้ที่ต้องการฝึกทักษะ บุคคลในอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการนำทักษะนี้ไปใช้ในการทำงาน
2. ต้องจบระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือหากมีประสบการณ์ทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษได้
3. ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมที่เหมาะสม

เนื้อหาการอบรม กับหุ่นยนต์จริง

Module 1 Industrial Robot Arm
• Introduction to Industrial Robot Arm
• Industrial Robot with basic reference frames
• Arm kinematics, Forward and Inverse kinematics
• Robot programing with the interface I/O
• Robot software with Industrial Robot Arm
• Application on Articulate robot, Sensors and PLC
• Robot Maintenance and Troubleshooting
• Project Development, Advanced Robotics

Module 2
• Introduction to Mobile Robot and Safety in Mobile Robot
• Sensor, Algorithms in Mobile Robot
• ROS Mobile robot Design
• SLAM

Module 3
• Introduction to AI
• Machine Learning
• Deep Learning
• Application in AI, and Machine Learning

Module 4
• 3D cad
• Drone and Drone Swarm control
• Design of AI in Drone Control
• Project Based Learning

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อได้ที่ อีเมล์ rai@kmitl.ac.th
This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse