പന്ത്രണ്ടു നിലകളുള്ള ഒരു മരം (കവിതാ സമാഹാരം) - സന്തോഷ് പല്ലശ്ശന

അനൂഭവങ്ങളുടെ ആകാശത്തുനിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ പരുക്കന്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന 34 കവിതകളുടെ സമാഹാരം. PRICE: Rs. 80/- (VPP postal charge extra)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question