แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการเทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ไม่มีชื่อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
อาชีพของผู้มารับบริการ
Clear selection
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ด้านเวลา
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้่
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
ความรู้ความสมารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ขี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
จุด/ช่อง การให้บริกามีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หรังสือพิมพ์ ฯลฯ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
ไม่พอใจ
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
1
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy