ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle รุ่นที่ 2" (อบรมวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559) สำนักคอมพิวเตอร์

เฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รายวิชาศึกษาทั่วไป 10 วิชาพื้นฐาน (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question