แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลนายาง
เทศบาลตำบลนายาง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนายาง
เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 3 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชัดเจน
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ระบบในการบริการ
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy