แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561
รพ.สต. / ศสม. *
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ผู้ตอบแบบสอบถาม *
๑.๒ เพศ *
๑.๓ อายุ ( ปี ) *
Your answer
๑.๔ อาชีพ *
๑.๕ วุฒิการศึกษา *
๑.๖ สถานภาพ *
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โปรดคลิกเลือกระดับความพึงพอใจ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ลักษณะการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส *
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว *
๓. การบริการเป็นไปตามกําหนดเวลาราชการและ/หรือเวลาที่ประกาศ *
๔. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริการให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน *
๕. เจ้าหน้าที่ซักประวัติการเจ็บป่วยและตรวจร่างกายของท่านอย่างละเอียด *
๖. ท่านได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและทางเลือกของการรักษา *
๗. ท่านได้รับคําแนะนําในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่ท่านเจ็บป่วยก่อนกลับบ้าน *
ด้านอาคารสถานที่/เครื่องมือ/อุปกรณ์
๘. เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการมีสภาพดี สะอาดและปลอดภัย *
๙. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการให้บริการ *
๑๐. ห้องน้ํา ห้องส้วม สะอาด ไม่มีกลิ่น *
ส่วนที่ 3 ให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
11. ตามที่ท่านได้มารับบริการที่ รพ.สต. แห่งนี้ ท่านคิดว่าควรปรับปรุงและพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
Your answer
12. ท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปรับปรุงการบริการของ รพ.สต. เรื่องใดบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service