แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
คำชี้แจง
1. แบบติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ 3 การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้
2. ให้ผู้ใช้หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมายของโรงเรียนดำเนินการประเมินโดยกรอกข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริง
3. ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดังนี้
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย หรือปฏิบัติน้อยกว่า 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องปานกลาง หรือปฏิบัติ 3-4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี โดยมีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมาก
หรือปฏิบัติ 5-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก โดยมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากที่สุด หรือปฏิบัติ 7-8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.33 ต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพ *
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/อื่น ระบุ *
ตอนที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
1. ส่วนนำ
1.1 ความนำ *
4
3
2
1
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน
1.2 วิสัยทัศน์ *
4
3
2
1
1) แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างชัดเจน
2) สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น
3) มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้
1.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน *
4
3
2
1
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ *
4
3
2
1
1) มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
3) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
2.1 โครงสร้างเวลาเรียน *
4
3
2
1
1) มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน
2) ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน
3) เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ
2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี *
4
3
2
1
1) มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต
2) มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
3) รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่กำหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน
3. คำอธิบายรายวิชา
*
4
3
2
1
1) มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นปีที่สอน จำนวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน
2) การเขียนคำอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียงโดยระบุ องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ หรือเจตคติ ที่ต้องการและครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3) ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจำนวนรวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติมและจำนวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง
4) มีการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สอดแทรกอยู่ในคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
*
4
3
2
1
1) ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลาสอน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2) ในส่วนที่ 4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม แนวทางการวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรมที่ชัดเจน
5. เกณฑ์การจบการศึกษา
*
4
3
2
1
1) ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน
2) ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไว้อย่างชัดเจน
3) ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน
4) ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน
ตอนที่ 3 การนำหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรระดับชั้นเรียน)
1. โครงสร้างรายวิชา
1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด *
4
3
2
1
จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กัน และเวลาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม ทุกกลุ่มสาระฯ
1.2 การจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด *
4
3
2
1
ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
1.3 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ *
4
3
2
1
สะท้อนให้เห็นสาระสำคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระฯ
1.4 การกำหนดสัดส่วนเวลาเรียน *
4
3
2
1
กำหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ
1.5 การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน *
4
3
2
1
กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน ทุกกลุ่มสาระฯ
2. หน่วยการเรียนรู้
2.1 การวางแผนจัดทำหน่วยการเรียนรู้ *
4
3
2
1
มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ
2.2 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ : การกำหนดเป้าหมาย *
4
3
2
1
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง เหมาะสมมีความสอดคล้องกันทุกกลุ่มสาระฯ
2.3 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ : การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ *
4
3
2
1
กำหนดชิ้นงาน /ภาระงาน การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ
2.4 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ *
4
3
2
1
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มสาระฯ
3. แผนการจัดการเรียนรู้
3.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบที่สำคัญ *
4
3
2
1
แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบสำคัญครบทุกหน่วย ทุกกลุ่มสาระฯ
3.2 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ *
4
3
2
1
มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนก่อนการนำไปใช้จริงทุกกลุ่มสาระฯ
3.3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ *
4
3
2
1
มีการนำเอาแผนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงทุกกลุ่มสาระฯ
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
4.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.1.1 การวางแผนการประเมินรายวิชาและตรวจสอบการใช้ตัวชี้วัด *
4
3
2
1
1) การกำหนดโครงสร้างรายวิชาและการวางแผนการประเมิน
2) การตรวจสอบการนำตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา
4.1.2 การออกแบบการวัดและประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ *
4
3
2
1
1) การกำหนดหน่วยการเรียนรู้
2) การวางแผนประเมินในหน่วยการเรียนรู้
3) การให้ข้อมูลย้อนกลับและการบันทึกผลการประเมินเพื่อการพัฒนา
4.1.3 มีการออกแบบการวัดและประเมินผลปลายปี/ปลายภาค *
4
3
2
1
มีการออกแบบการวัดและประเมินผลปลายปี/ปลายภาค
4.2 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
*
4
3
2
1
1) มีการบันทึก ตรวจสอบตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) มีการบันทึกและสรุปผลการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) มีการบันทึกและสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4) มีการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
4.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
*
4
3
2
1
1) การออกแบบการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2) มีการจัดทำแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ
3) มีการจัดทำแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) มีการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวม *
ปัญหา หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chomphraprachasan School. Report Abuse