แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำแบบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายที่ตรงกับสภาพเป็นจริงของท่าน
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. ระดับการศึกษา *
Required
4. ตำแหน่ง *
Required
5. ระยะเวลาในการทำงาน *
Required
6.ตำแหน่ง *
Required
7. การใช้บริการในการขอผลงานทางวิชาการ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อความ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ขั้นตอนกระบวนการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2. ระยะเวลาในการดำเนินการส่งผลงานมีความเหมาะสม
3. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
4. การจัดระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการส่งผลงานฯ
5. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม
6. การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม
7. ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และบริการด้วยความเต็มใจ
8. บริการและแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้
9. คู่มือหรือเอกสารแนะนำในการดำเนินการ
10. ระบบการติดตามผลการดำเนินงานเหมาะสมและทันสมัย
11. ความรวดเร็วของการแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงาน
12. เกณฑ์ประเมินผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service