แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ เป็นรายบุคคล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
1. เพศ *
2. ช่วงอายุ *
3. การศึกษา *
4. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
5. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ *
6. วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ *
ท่านสามารถตอบได้หลายข้อ *
Required
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
คำชี้แจง
- กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
- โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มาก
3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อย
1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
3. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
5. เนื้อหาชัดเจน ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการ
2.3 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม.
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
Your answer
ขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างยิ่ง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service