แบบสำรวจความต้องการใช้บริการช่วยค้นหาหนังสือที่ชั้นผ่าน Smartphone/Tablet

หนึ่งในหลาย ๆ ปัญหาที่มักพบเจอในห้องสมุดก็คือปัญหาการเข้าถึงตัวเล่มบนชั้นของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการจัดหมวดหมู่และสถานที่จัดเก็บทรัพยากรของห้องสมุด ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าในการได้รับทรัพยากรสารสนเทศมาศึกษาเรียนรู้หรือทำการยืม-คืน จนอาจก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าใช้บริการ แม้ว่าทางห้องสมุดจะมีบริการค้นหาตัวเล่ม แต่ก็ยังไม่เพียงพอและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ที่มีอยู่อย่างมากมาย

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อช่วยชี้ตำแหน่งทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด สำหรับใช้กับหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มของห้องสมุดสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็วด้วยตนเอง ในรูปแบบของ Mobile Application ที่ทำงานบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอย่าง Smartphone และ Tablet ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้อย่างครบถ้วน สะดวก และรวดเร็ว

ขอความกรุณาท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เรา

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question