แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำชีัแจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนและปฏิบัติการถอดบทเรียนวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
2. กำหนดการและการดำเนินงานจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมชินสีห์ สำหรับครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำผลการประเมินในการพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์และชี้แจงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
2. ความเหมาะสมในระยะเวลา/สถานที่ในการจัดกิจกรรม
3. เนื้อหาการบรรยายมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ
4. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการจัดกิจกรรม
5. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการอบรมมีความเหมาะสม
6. ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
7. กิจกรรมถอดบทเรียน การจัดทำฐานการเรียนรู้ การจัดทำหน่วยฯและการฝึกปฏิบัติ
8. ความหลากหลายของกิจกรรมที่เติมเต็มความรู้
9. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นได้
10. สามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและทักษะชีวิตได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานครั้งต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมิน
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลกิจกรรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055 304182 โทรสาร 055 304181 Website : http://www.bdc.ac.th E-mail academic.chinnaraj@gmail.com Facebook : พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy