Орта білім беру ұйымдарындағы ақпараттық жүйелерді зерттеу сауалнамасы / Анкета для обследования информационных систем в учреждениях среднего образования
Құрметті ұстаздар сауалнама "Bilimland" және "Күнделік" ақпараттық жүйелерінің жұмысын жақсарту мақсатында жүргізілуде / Уважаемые учителя опрос проводятся для улучшения работы информационных систем "Bilimland" и "Кунделик"
Ауданды таңдаңыз / Выберите район *
Сіздің ұйымда қандай ақпараттық жүйе енгізілген? / Какие информационные системы внедрены в Вашем учреждении? *
Required
Қай пәннен сабақ жүргізесіз? По каким предметам Вы преподаете? *
Қай сыныптарға ақпараттық жүйелерді қолдану арқылы сабақ жүргізесіз? / Укажите классы, которые Вы преподаете с использованием информационных систем? *
Required
Аталған ақпараттық жүйелер арасында деректер алмасу жүргізіледі ме? / Осуществляется ли обмен данными между этими информационными системами? *
Бір тоқсанда қанша сабақ жүргізесіз? \ Сколько уроков Вы преподаете в четверти? *
«Bilimland» ресурстар порталында жұмыс жүргізудің ыңғайлығын бағалаңыз (субьективті бағалау) / Оцените удобство работы с ресурсным порталом «Bilimland» (субъективная оценка) *
«Kundelik» электронды оқыту жүйесінде жұмыс жүргізудің ыңғайлығын бағалаңыз (субьективті бағалау) / Оцените удобство работы с системой «Kundelik» (субъективная оценка) *
Сізге ақпараттық жүйенің дизайны ұнайды ма?/ Нравится ли Вам дизайн информационной системы ?
Иә, ұнайды / Да, нравится
Жауап беруге қиналамын / Затрудняюсь ответить
Жоқ, ұнамайды / Нет, не нравится
«Bilimland»
"Күнделік"
Сізге ақпараттық жүйенің мазмұны түсінікті ме? / Понятен ли Вам содержание информационной системы?
Түсінікті / Понятно
Жауап беруге қиналамын / Затрудняюсь ответить
Түсініксіз / Непонятно
«Bilimland»
"Күнделік"
«Bilimland» ресурстар порталындағы оқыту тақырыптарының толықтығын бағалаңыз / Оцените полноту тем обучения в ресурсном портале «Bilimland»?
Оқыту тақырыптары жеткіліксіз мөлшерде болса, пайызбен шамалап көрсетуіңізді сұраймыз / Если недостаточно количество тем обучения, просим указать процентом
Ақпараттық жүйелерде Сіз қандай компонентерді пайдаланатыныңызды көрсетіңіз /Напишите какими компонентами в информационных системах Вы пользуетесь?
Оқушыларға "Bilimland" ресурстар порталының оқыту материалдары түсінікті ме?/ Понятен ли для учеников содержание обучающего материала в ресурсном портале "Bilimland" ?
Ақпараттық жүйелерде үй тапсырмасын беру ыңғайлы ма? / Удобно ли задавать домашную работу в информационных системах?
Ақпараттық жүйеде керек ақпаратты қаншалықты оңай табасыз?/ Как легко Вы находите нужную информацию в информационной системе ?
Оңай / Легко
Орташа / Средне
Қиын / Сложно
«Bilimland»
"Күнделік"
Ақпараттық жүйелерді пайдалану барысында қандай әсерде боласыз? / Какие эмоции вызывают у Вас информационные системы? *
Ақпараттық жүйеде жұмыс істеуді оқыту қандай деңгейде ұйымдастырылды? / Оцените уровень организации обучения по работе с информационной системой?
Оқыту жүргізілді / Проводилось обучение
Эпизодты оқыту жүргізілді/ Проводилось эпизодическое обучение
Оқыту жүргізілмеді / Обучение непроводилось
«Bilimland»
"Күнделік"
Ақпараттық жүйемен жұмыс істеуде қолданушылардың методикалық материалдары мен нұсқаулығы бар ма?/ Есть ли методические материалы и инструкция пользователей по работе с информационной системой?
Нұсқаулықтары толығымен бар / Есть полная инструкция
Басқа нұсқаулықтары бар / Есть отдельные инструкций
Нұсқаулықтары жоқ / Отсутствиет инструкций
«Bilimland»
"Күнделік"
Ақпараттық жүйенің жүктелуі қаншалықты жылдам? / Насколько быстрый процесс загрузки в информационной системе ?
Өте жылдам / Очень быстрый
Орташа / Нормальная
Өте баяу / Очень медленный
«Bilimland»
"Күнделік"
«Bilimland» ресурстар порталында оқыту материалдары қаншалықты пайдалы?/ Насколько полезные образовательные материалы в ресурсном портале «Bilimland»? *
«Bilimland» ресурстар порталы қаншалықты жиі «қатып қалады»? / Как часто «зависает» ресурсный портал «Bilimland»? *
«Kundelik» электрондық оқыту жүйесі қаншалықты жиі «қатып қалады»? / Как часто «зависает» «Kundelik»? *
Ақпараттық жүйені пайдалануға Сіздің қызығушылығыңыз бар ма? / Заинтересованы ли Вы использованием информационной системой?
Қызығушылығым бар / Заинтересован(а)
Жауап беруге қиналамын / Затрудняюсь ответить
Қызығушылығым жоқ / Незаинтересован(а)
«Bilimland»
"Күнделік"
Сіздің ақпараттық жүйеге көңіліңіз толады ма?/ Довольны ли Вы с информационной системой ?
Толады / Доволен/на
Жауап беруге қиналамын / Затрудняюсь ответить
Толмайды / Не доволен/на
«Bilimland»
"Күнделік"
Сіз ақпараттық жүйелерді әріптестеріңізге, оқушыларға, олардың ана-аналарына ұсындыңыз ба?/Рекомендовали ли Вы информационные системы коллегам, ученикам, их родителям?
Иә, ұсындым / Да, рекомендовал(а)
Жауап беруге қиналамын / Затрудняюсь ответить
Жоқ, ұсынбадым / Нет, не рекомендовал(а)
«Bilimland»
"Күнделік"
Ақпараттық жүйелерді қанша уақыт пайдаланып жүрсіз? Как долго Вы пользуетесь информационными системами ?
1 айдан аз / Менее 1 месяца
1-6 ай / 1-6 месяцев
6-12 ай / 6-12 месяцев
1-2 жыл / 1-2 года
2 жылдан көп / Более 2-х лет
«Bilimland»
"Күнделік"
Сіз сабақ жүргізу барысында ақпараттық жүйелерді пайдаланасыз ба? Используете ли Вы информационными системами на уроках? *
Сіз бір тоқсанда қанша сабаққа ақпараттық жүйелерді пайдаланасыз? На скольких уроков в четверти Вы используете информационные системы? *
Оқушылардың ақпараттық жүйеге көңілі толады ма? Довольны ли ученики информационной системой?
Толады / Доволен/на
Орташа / Средне
Толмайды / Недоволен/на
«Bilimland»
"Күнделік"
Білім беру процесінде ақпараттық жүйенің маңыздылығы қандай? / Какого важность информационной системы для образовательного процесса?
Маңызды / Важно
Жауап беруге қиналамын / Затрудняюсь ответить
Маңызы жоқ / Неважно
«Bilimland»
"Күнделік"
Ақпараттық жүйені пайдалануда оқушылардың қызығушылығы қандай? /Какие интересы у учеников в использований информационной системы ?
Өте төмен / Очень низкое
Төмен / Низкое
Жауап беруге қиналамын / Затрудняюсь ответить
Орташа / Среднее
Жоғары / Высокое
«Bilimland»
"Күнделік"
Ақпараттық жүйеге бейімделу қаншалықты қиын? / Насколько сложно ориентироваться в информационную систему ?
Жеңіл / Легко
Жауап беруге қиналамын/ Затрудняюсь ответить
Қиын / Сложно
«Bilimland»
"Күнделік"
«Bilimland» ресурстар порталында қажетті ақпаратты/оқыту материалдарын табу қаншалықты қиын? / Насколько сложно найдти нужную информацию / обучающие материалы в ресурсном портале «Bilimland»? *
Оқушылар үшін «Bilimland» ресурстар порталындағы оқыту материалдары қаншалықты түсінікті? / Насколько понятны обучающие материалы для учеников в ресурсном портале «Bilimland»? *
«Bilimland» ресурстар порталын пайдаланудан оң нәтижелер бар ма? Имеются ли положительные результаты от использования ресурсного портала «Bilimland»? *
Егер бар болса, қандай? / Если имеются, то какие?
Білім беру процесі жеңілдеді / Облегчился образовательный процесс;
Үлгерім деңгейі жоғарылады / Повысился уровень успеваемости;
Сабаққа қатысу үлгерімі жоғарылады / Повысилось посещение уроков;
Пәнге қызығушылығы жоғарылады / Повысился интерес к предмету.
«Bilimland»
"Күнделік"
«Bilimland» порталындағы оқу материалдарының өзектілігін қалай бағалайсыз? / Как вы оцениваете актуальность учебных материалов на ресурсном портале «Bilimland»? *
Ақпараттық жүйеде техникалық проблемаларға қаншалықты жиі тап боласыз? / Как часто Вы сталкиваетесь с техническими проблемами в информационной системе?
«Kundelik»
«Bilimland»
Әрбір сабақ / Каждый урок
Әрбір 2-3 сабақ / Каждые 2-3 урока
Күніне бір рет / Один раз в день
Күн ара / Через день
Аптасына бір рет / Раз в неделю
Кездеспеді / Несталкиваюсь
Сіз ақпараттық жүйені жалпы қалай бағалайсыз? / Как Вы оцениваете информационную систему в общих чертах?
«Bilimland»
«Kundelik»
Өте жақсы / Очень хорошо
Жақсы / Хорошо
Қалыпты / Нормально
Нашар / Плохо
Өте нашар / Очень плохо
«Bilimland» ақпараттық жүйесінде кекрек емес функцияларды өшіру, өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстарыңызды жазыңыздар? / Напишите Ваши рекомендации по изменению, дополнению информационных систем, либо удалению ненужных функций в «Bilimland»?
Your answer
«Kundelik» ақпараттық жүйесінде кекрек емес функцияларды өшіру, өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстарыңызды жазыңыздар?/ Напишите Ваши рекомендации по изменению, дополнению информационных систем, либо удалению ненужных функций в ИС «Kundelik»?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms