Canvi dades associats ABEAM


1. Després d'escriure el nom del centre i el NIF, empleneu la resta de camps que vulgueu actualitzar.

2. De la majoria de vosaltres no tenim cap número de telèfon, us agrairem ens en proporcioneu algun.

3. Per tal d'evitar retornaments de rebuts, si el vostre número de compte ha canviat, us demanem que ens indiqueu el nou.

4. Si no teniu el pagament de la quota domiciliat i ho voleu canviar, ompliu els camps de Domiciliació bancaria.

  Dades del centre

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades pagament quotes

  This is a required question

  Només en cas de domiciliació bancària

  El comprovant d'ingrés s'entendrà com a rebut. En cas de voler una factura caldrà demanar-la explícitament a l'adreça: abeam.contacte@gmail.com.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Comentaris que ens vulgueu fer arribar

  This is a required question

  Aquest qüestionari està sotmès a la protecció de la inviolabilitat i secret de la correspondència proclamats com a dret fonamental a l’article 18 de la Constitució Espanyola i la normativa que el desenvolupa. La informació que conté només pot ser coneguda i divulgada pel destinatari, les terceres persones que interfereixin la informació poden incórrer en els diversos il·lícits administratius, civils i penals previstos per la llei. De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, es posa en coneixement dels socis que les seves dades personals, facilitades per ells mateixos pel desenvolupament de les activitats de la Societat/Associació, s’han incorporat als fitxers en suport paper i/o electrònic existents, que s’utilitzaran exclusivament per a les activitats de la Societat/Associació, i es conservaran amb caràcter confidencial. El soci pot accedir a les seves dades per a comprovar-les, modificar-les o cancel·lar-les quan ho desitgi, per a la qual cosa ho haurà de sol·licitar per correu electrònic o qualsevol altra mètode de comunicació fefaent. ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques) abeam.contacte@gmail.com