แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วันที่ 14 -15 มีนาคม 2561ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แบบประเมินฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
เลือกคำตอบ 1 ข้อ
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. วุฒิการศึกษา *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
เลือกคำตอบ 1 ข้อ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดอบรม
1.1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ *
1.2 ลำดับขั้นตอนในการจัดเนื้อหาการฝึกอบรมของโครงการ *
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม 2 วัน มากน้อยเพียงใด *
1.4 ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อประกอบการจัดอบรม *
1.5 ความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดอบรม *
2. ความพึงพอใจด้านวิทยากร
2.1 คณะวิทยากรมีความรู้ความสามารถในหัวข้อการจัดอบรม *
2.2 คณะวิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการจัดอบรม *
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม *
3.2 ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดอบรม *
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดอบรม
4.1 ท่านมีความรู้ก่อนเข้าอบรมเรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนระดับใด *
4.2 ท่านมีความรู้หลังเข้าอบรมเรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนระดับใด *
4.3 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมมากน้อยเพียงใด *
4.4 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด *
5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ *
ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy