แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดน่าน"

วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดน่าน ให้มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อไป
โดยสามารถ ดาวน์โหลด รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดน่าน ฉบับต่างได้ที่ http://nan.mol.go.th/situation
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
  2.2 เนื้อหาสาระ
  2.3 ความพึงพอใจ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  บทสรุปผู้บริหาร
  สถานการณ์แรงงาน
  ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
  ตารางข้อมูล ภาคผนวก
  เนื้อหาส่วนอื่น (ถ้ามี)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน 212/9 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5477-1020 IP PHONE 69551 โทรสาร 0-5477-1083 E-mail nan@mol.go.th, nanlabor@gmail.com (อีเมล์สำรอง) facebook: http://j.mp/NanLabor เว็บไซต์: http://nan.mol.go.th