Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
Монгол улсын нийгэм, соёл
"Нийгэм үнэнээс холдох тусам үнэнийг ярьсан хүмүүсээ үзэн яддаг" Өнөөдрийн сорилын агуулгад Монгол улсын нийгэм, соёлын сорилоос 50 тест орсон байна. Монгол Улсын Төрд ажиллахаар шийдэн Төрийн албаны шалгалтад оролцох хүсэлтэй иргэдэд зориулж Төрийн албаны зөвлөлөөс өдөр өдөртөө шинэчлэгдэж байх энэхүү сорилыг бэлтгэн хүргэж байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.09.18
1. Баялаг, эрх мэдэл, нэр хүнд зэргээр нэг шатлал буюу зэрэглэлд багтах нийгмийн бүлгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? *
1 point
2. Урьдчилан бэлтгэсэн нээлттэй, хаалттай асуулт, хариулт бүхий хуудсаар мэдээлэл цуглуулах аргыгхэрхэн нэрлэдэг вэ? *
1 point
3. Нийгмийн тэгш бус байдлыг илэрхийлэх хамгийн түгээмэл ойлголт аль вэ? *
1 point
4. Дараах ойлголтуудын аль нь хүний хөгжлийг тодорхойлох үзүүлэлтэд хамааралгүй вэ? *
1 point
5. Нийгмийн давхраажилтын хэмжигдэхүүнд үл хамаарах зүйл дурдсан бол аль нь вэ? *
1 point
6. Дараах бодомжуудаас аль нь нийгмийг тодорхойлох гол шинжийг илэрхийлэх вэ? *
1 point
7. НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд зааснаар “Хүүхэд” гэж хэн бэ? *
1 point
8. Амьдралын боломжийн жишиг гэж үзэж буй хэрэгцээг хангах чадваргүй байдлыг юу гэж нэрлэдэг вэ? *
1 point
9. Эртний үеэс эдүгээг хүртэл үнэ цэнэ нь хадгалагдсаар ирсэн шилдэг бүтээлүүдийг аль ангилалд хамааруулах вэ? *
1 point
10. Аль нь албан оролцооны хэлбэр вэ? *
1 point
11. Эрэгтэй, эмэгтэй хүний нийгмийн бүтэц, соёлоор хамааран тодорхойлогдох ялгааг юу гэх вэ? *
1 point
12. Социализмын үеийн Монголын нийгмийн давхраажилтад хамаарах ойлголт аль вэ? *
1 point
13. “Ном, дэвтэр, үзэг, харандаа бол хичээлийн хэрэгсэл мөн” гэсэн оюун дүгнэлтийг ямар аргаар гаргасан байна вэ? *
1 point
14. Эрүүл мэндийн тусламж авах эрх хүний эрхийн аль ангилалд хамаарах вэ? *
1 point
15. Өөрийн хүсэл зоригийн дагуу бус, заавал дагаж мөрдөх үүрэгтэй хэм хэмжээ аль төрөлд хамаарах вэ? *
1 point
16. Үндсэн үүрэг хэмээх ойлголт хэнд илүү хамаатай вэ? *
1 point
17. Ажилгүйдэл хэмээх ойлголтын тодорхойлолт аль нь вэ? *
1 point
18. Байгууллага гэж юу вэ? *
1 point
19. Бодит байдлыг дүрээр илэрхийлдэг мэдлэгийн хэлбэр аль нь вэ? *
1 point
20. Шашингүйн үзлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? *
1 point
21. 1948 онд НҮБ-аас баталсан “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал” нь бусад олон улсын тунхагбичгүүдээс юугаараа онцлогтой вэ? *
1 point
22. Эрх зүйн хэм хэмжээ нь ямар хэлбэртэй байдаг вэ? *
1 point
23. Эд зүйл худалдах, худалдан авах, түрээслэх, өвлөхтэй холбоотой харилцааг аль салбар эрх зүйзохицуулах вэ? *
1 point
24. Аль нь иргэний эрх зүйн харилцааны субъект вэ? *
1 point
25. Ажилтан гэж ямар хүнийг ойлгох вэ? *
1 point
26. Онцгой,гоц авьяастай иргэнийг нэмэлт болзолтойгоор хөлслөн ажиллуулах тохиолдолд ямаргэрээг байгуулах вэ? *
1 point
27. Ажилтан өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох болсон бол хаанаас тэтгэврийн мөнгийг олгох вэ? *
1 point
28. Хоёрдогч нийгэмшилт аль нь вэ? *
1 point
29. Нэгж (нуклеар) гэр бүлийн хэв маяг зонхилох нийгэм нь аль нь вэ? *
1 point
30. Эзэлж буй статусаас хамаарч, нийгмийн хүлээлтээр тодорхойлогдсон зан үйлийн хэмжээнүүдийн цогцыг юу гэдэг вэ? *
1 point
31. Аль судалгаа нь хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал, харилцан үйлдлийг судалсан байна вэ? *
1 point
32. “Нийгэм өөрөө өөрийгөө хангагч систем” гэсэн бодомжийн утгыг аль нь илүү илэрхийлж байна вэ? *
1 point
33. Өсвөр үеийн хүүхдийн нийгэмшилтэд хүчтэй нөлөөлөгч агент аль нь вэ? *
1 point
34. Малчдын, ажилчдын, сэхээтний давхраа Монголын нийгмийн аль үед хамаарах вэ? *
1 point
35. Хүн төрөлхтний түүх бол үүсэж, хөгжөөд улмаар мөхөх шатыг дамждаг гэдэг нь аль онолын үндэслэл вэ? *
1 point
36. Нийгмийн тодорхой төрлийн харилцааг зохицуулж буй хэм хэмжээний нийлбэр цогцыг ямар ойлголтоор илэрхийлдэг вэ? *
1 point
37. Дараах ойлголтуудаас аль нь хамгийн өргөн утгатай вэ? *
1 point
38. “Үнэлэмж” хэмээх ойлголтын гол шинжийг оновчтой илэрхийлсэн хэллэг аль нь вэ? *
1 point
39. Нийгмийн бүх гишүүдэд хамааралтай нийтлэг шийдвэрийг аль субъект гаргах вэ? *
1 point
40. Ардчилсан засаглалын эх үүсвэр аль нь вэ? *
1 point
41. “Оюутан” ямар төрлийн статус вэ? *
1 point
42. Төрийн бус байгууллагын зорилго юу вэ? *
1 point
43. Аль нь албан бус оролцооны хэлбэр вэ? *
1 point
44. С.Хантингтоны үзэл баримтлал ёсоор орчин үеийн мөргөлдөөний гол хэлбэр аль нь вэ? *
1 point
45. Иргэний нийгмийн ойлголтод тохирох хариултыг сонгоно уу? *
1 point
46. Аливаа хүчирхийлэл үйлдэх, бусдад хор хохирол учруулах, өөрийн амин хувийн эрх ашгийг бодохгэх зэргийг үйлдэх ёсгүйг тогтоодог хэм хэмжээ юу вэ? *
1 point
47. Малчин “А” боловсрол мэргэжил эзэмшиж, хувийн компани байгуулан амжилт олж, сонгуулиар УИХ-ын гишүүн болжээ. Тэрээр ямар төрлийн шилжих хөдөлгөөн хийж чадсан бэ? *
1 point
48. “Хүн бол шүтлэг, бишрэл, мэдрэмждээ түшиглэн шашин, түүх, урлаг, хэл зэрэг бэлгэдлийн ертөнцийгбүтээж, түүндээ амьдардаг” гэж үзэх нь аль онолын гол санаа вэ? *
1 point
49. Нийгэмшилтийн явцад хувь хүн өөрийгөө тодорхой бүлэг, нийтлэг, нийгэмд харьяалуулан, тэрхүү бүлэг, нийтлэг, нийгмээ илэрхийлэгч онцлог шинжийг нь тээгч нь болдог. Үүнийг ямар ойлголтоор илэрхийлдэг вэ? *
1 point
50. Нийгмийн үндсэн институт аль нь вэ? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy