แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
คำอธิบาย : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ในแบบประเมินความพึงพอใจมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : สถานภาพทั่วไปของผู้ประเมิน
1. เพศ
2. คณะ
Your answer
ตอนที่ 2 : ประเมินระดับความพึงพอใจ
วิธีการสอนของอาจารย์
1) การใช้เทคนิคการสอนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2) การใช้สื่อ, โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3) การอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4) บรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5) การเปิดโอกาสให้ซักถาม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาวิชา
1) เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2) อาจารย์มีความรู้หลาย ๆ ด้าน และนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาที่สอนได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3) อาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4) เนื้อหาของหลักสูตรมีความพร้อม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5) เนื้อหาการบรรยายเข้ากับเหตุการณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
อาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการถ่ายทอดความรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2) อาจารย์ให้ความสนใจและเป็นกันเองกับผู้เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3) ทำให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนและมีความสุขกับการเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4) ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและชอบเรียนเพิ่มขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5) อาจารย์ยอมรับฟังความเห็นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms