แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และจะนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลเพื่อจัดทำคู่มือคำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป

แบบทดสอบประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบทดสอบ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์
ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service