แบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคฤดูร้อน / 2562
การกรอกข้อมูลสามารถพิมพ์เป็นข้อความ หรือระบุเป็นข้อ ๆ ได้ (หากระบุเป็นข้อให้กด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่)
ชื่อ-สกุลผู้สอน (ต.ย. ดร.สมชาย ใจดี) *
รหัสวิชา (ต.ย. 111-111) *
ชื่อวิชา *
กลุ่ม (ต.ย. 1, 1-3, 1,4) *
วิชาที่สอน สังกัดคณะใด *
รูปแบบการสอนออนไลน์ *
ระยะเวลาการสอน *
วิธีการวัดและประเมินผล (ต.ย. 1. งานที่มอบหมาย 20 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน 3. คะแนนสอบปลายภาค 50 คะแนน) *
หมายเหตุ :
1. สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน / 2562 (วันที่ 29-31 ก.ค. และ 1 ส.ค. 63)
2. กำหนดส่งเกรดภายในวันที่ 8 ส.ค. 63
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse