อบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
The form อบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse