การประเมินผล IIT
โรงเรียนที่รับการประเมิน *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประเมิน *
Your answer
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป้ฯไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัดกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้องเพียงใด
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
I2
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
มุ่งผลสำเร็จของงาน
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่


หมายเหตุ : เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การับความบันเทิงเป็นต้น
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่
หมายเหตุ : การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การับความบันเทิงเป็นต้น
I6 บุคลากรในหน่วยงานท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่
เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลยเขต3. Report Abuse