Jornades Romest 2020: La població rrom / gitana de l’Est d’Europa, davant la COVID19: situació actual i reptes de futur
FITXA D'INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
Adreça electrònica/Correo electrónico
Població/Población
Professió/Profesión
Servei o entitat/ Servicio o entidad
Autoritzo que la meva imatge pugui aparéixer en documents videogràfics corresponents a la activitat en qüestió /Autorizo que mi imagen pueda aparecer en documentos videográficos correspondientes a la actividad en cuestión.
Clear selection
Tractament i protecció de dades de caràcter personal/ Tratamiento y protección de datos de carácter personal
D’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades que voluntàriament ens cediu seran incorporades a la nostra base de dades a fi i efecte de gestionar la teva inscripció. No se’n farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el vostre consentiment explicit. En qualsevol cas podràs exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació a el tractament de les seves dades, escrivint a l'adreça romest@vincle.org
De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que los datos que voluntariamente nos cedéis serán incorporados en nuestra base de datos con el fin de gestionar tu inscripción. No se hará ningún uso externo ni se facilitarán a terceros sin tu consentimiento explícito. En cualquier caso podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación a el tratamiento de sus datos, escribiendo a romest@vincle.org
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of VINCLE ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL. Report Abuse