แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
  2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
  3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา
  4. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  5. มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน
  Please enter one response per row
  1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย
  2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ  ที่สะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  
  3. มีการออกไปประชาสัมพันธ์ตามคณะต่างๆอย่างต่อเนื่อง
  4. มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบและเข้าใจในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  Please enter one response per row
  1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 
  2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 
  3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมในการให้บริการ
  4. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
  5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
  Please enter one response per row
  1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
  2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ  โต๊ะเขียนเอกสาร มีความเพียงพอ
  3. สถานที่และอุปกรณ์มีความสะอาดเป็นระเบียบ  เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ
  4. ป้าย ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  Please enter one response per row
  1. การให้บริการตรงต่อความต้องการของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
  2. การให้บริการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
  3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีความบกพร่องทันที
  4. การให้บริการเกิดประโยชน์ คุ้มค่า ทุกครั้งที่มาติดต่อขอคำปรึกษา
  Please enter one response per row
  This is a required question