แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ขอทำสำเนา หรือไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐภายในประเทศ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กระทำร่วมกัน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รูปแบบของบริการ ยืมระหว่างห้องสมุด
เงื่อนไขการให้บริการ
     1.ทรัพยากรที่ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ งานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้บริการทั้งในรูปแบบของการยืมตัวเล่มจริง การสำเนาเอกสาร และไฟล์เอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
     2.ผู้ที่สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และพนักงานของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกระดับ ของมหาวิทยาลัย

อัตราค่าบริการ

     1.ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายการบริการยืมระหว่างห้องสมุดตามให้เป็นไปตามข้อตกลงคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หรือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนการดำเนินการอีกครั้ง
     2.ค่าบริการทางไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริง

ขั้นตอนการยืมระหว่างห้องสมุด
     1.ผู้ใช้กรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
     2.เมื่อได้รับคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
     3. เมื่อได้รับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุดแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ใช้มารับเอกสาร โดยการแจ้งผ่านทาง Email หรือทางโทรศัพท์
     4. ผู้ใช้บริการรับเอกสาร ชำระค่าเอกสารและค่าจัดส่ง
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการลงทะเบียนรับบริการของทางสำนักวิทยบริการ

2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะจัดเก็บไว้ตลอดอายุของการเป็นสมาชิกของสำนักวิทยบริการ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ1 ข้างต้น หรือตามหมายเรียกคำสั่งของศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

4. ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมในการให้ สำนักวิทยบริการ   เก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นมีข้อจำกัดสิทธิไว้โดยกฎหมาย และการถอนความยินยอมทำให้สิทธิของการเป็นสมาชิกของสำนักหอสมุดฯของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงทันที
การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง และความยินยอม เก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล * **
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse