แบบสอบถามความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล(Emo-meter)
แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ในการนำเอาข้อมูลไปใช้ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานของผู้ตอบแบบสำรวจ
คำชี้แจง : โปรดเลือกตามความเป็นจริง
เพศ *
ปีพ.ศ.เกิดของท่าน *
ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน *
สถานภาพสมรสของท่าน *
จำนวนผู้อยู่ภายใต้อุปการะ/จำนวนบุตร-หลาน/จำนวนคนที่ท่านต้องส่งเสียเลี้ยงดู *
ท่านทำงานในโรงพยาบาลนี้มานานเท่าไร *
ท่านเป็นบุคลากรที่อยู่ในประเภทการจ้างแบบใด *
ตำแหน่งงาน *
ท่านทำงานในโรงพยาบาลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ *
สถานภาพทางเศรษฐกิจ/การเงินในปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไร *
ส่วนที่ 2 แสดงความรู้สึก/ความคิดเห็นต่อการทำงาน
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจมีข้อคำถามจำนวน 51 ข้อ
2. โปรดพิจารณาข้อความที่สอบถามและกรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
3. ระดับความรู้สึก/ความคิดเห็นมี 5 ระดับคือ
-ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
-ไม่เห็นด้วย
-ไม่แน่ใจ
-เห็นด้วย
-เห็นด้วยอย่างมาก
1.ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานกับโรงพยาบาลแห่งนี้ *
2.เมื่อโรงพยาบาลประสบปัญหา ฉันอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหานั้นด้วย *
3.ฉันทุ่มเทพลังกายใจอย่างเต็มที่ในการทำงาน *
4.ฉันมีหัวหน้างานในระดับถัดไปที่คอยดูแลเอาใจใส่ความอยู่ดีมีสุขของฉัน *
5.ฉันกับเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานรวมกันได้อย่างราบรื่น *
6.ฉันเห็นอนาคตในการทำงานที่สามารถฝากไว้กับโรงพยาบาลแห่งนี้ *
7.ฉันเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรม เหมาะสมกับกำลังและความสามารถที่ฉันใช้ในการทำงาน *
8.สวัสดิการที่ฉันได้รับ "ตรงกับความต้องการ"ของฉัน *
9.ฉันมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอต่อการทำงาน *
10.งานที่ฉันได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับชั่วโมงการทำงานแล้ว *
11. ฉันรับทราบและเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของฉันอย่างชัดเจน *
12. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาล ฉันได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจน *
13.ฉันต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถหลายด้านเพื่อทำงานให้สำเร็จ *
14. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ฉันได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา *
15.ฉันมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าของฉันจากการทำงานในปัจจุบัน *
16."ความคิดเห็น"ของฉันมักได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานระดับถัดไปและเพื่อนร่วมงาน *
17.ฉันมองว่าบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งนี้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน *
18.ฉันรู้สึกมีคุณค่าและได้รับความไว้วางใจในการทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ *
19.ฉันอยากอธิบายเมื่อได้ยินคนวิพากษ์วิจารณ์โรงพยาบาลในทางที่ไม่ดี *
20.แม้งานจะยากเท่าใด ฉันก็จะพยายามทำอย่างสุดความสามารถ *
21.การสอนงานและคำแนะนำของหัวหน้างานในระดับถัดไปมีส่วนช่วยให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน *
22.เพื่อนร่วมงานของฉันจะให้อภัยในความผิดพลาดที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ *
23.หากฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี ฉันก็จะสามารถทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้อีกนาน *
24.เมื่อเทียบกับองค์การอื่นๆ ฉันถือว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว *
25.เมื่อเทียบกับองค์การอื่น ๆ ฉันถือว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ให้สวัสดิการที่เหมาะสมแล้ว *
26.โรงพยาบาลแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ฉันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเช่น อินเตอร์เน็ต รถรับส่งในการเดินทางไปนอกสถานที่ ตู้น้ำดื่มและมุมพักผ่อน เป็นต้น *
27.ฉันไม่รู้สึกถูกกดดันในการทำงาน *
28.ฉันมีอำนาจการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย *
29.ฉันได้รับทราบความคิดเห็นทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ *
30.ฉันได้รับมอบหมายงานที่มีความยากและท้าทายอยู่เสมอ *
31.ฉันมีโอกาสเลือกรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับงาน เช่น การซื้อหนังสือมาอ่านเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์และการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เป็นต้น *
32.โรงพยาบาลเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ฉันได้เลื่อนระดับตำแหน่งตามความสามารถ *
33.ฉันมักได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญ *
34.ฉันมองว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาบุคคลภายนอก *
35.ฉันอยากอยู่กับโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อเห็นความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกัน *
36.ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้ *
37. แม้ว่าการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาสิ่งต่างๆในโรงพยาบาลแห่งนี้จะทำได้ยาก แต่ฉันก็จะทำให้สำเร็จ *
38.ฉันสามารถปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานกับหัวหน้างานในระดับถัดไปเพื่อนำไปตัดสินใจในการทำงาน *
39. ฉันมีเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คำแนะนำและปรึกษาได้ *
40.การทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ทำให้ฉันรู้สึกมั่นคง *
41.เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานลักษณะเดียวกัน ฉันถือว่าได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม *
42. เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานลักษณะเดียวกัน ฉันถือว่าได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม *
43.ระบบและขั้นตอนการทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ *
44.ฉันมีเวลาเพียงพอสำหรับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว *
45.ฉันสามารถวางแผนงานและดำเนินงานที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ *
46.หน่วยงานของฉันมีการสื่อสารหรือรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน *
47.งานของฉันมีความน่าสนใจและหลากหลาย *
48. ฉันสามารถขอไปฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ได้ตามความเหมาะสม *
49.โรงพยาบาลเปิดโอกาสฉันได้เลื่อนระดับตำแหน่ง หากฉันมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด *
50.ฉันได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถและผลงาน *
51.โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม *
ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็น
โปรดเขียนตามความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงที่สุดในโรงพยาบาล
1.สิ่งที่ดีที่สุดในโรงพยาบาล 1 เรื่อง
Your answer
2.สิ่งที่ควรปรับปรุงที่สุดในโรงพยาบาล 1 เรื่อง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service