ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU CHOJNICKIEGO I GMINY LIPNICA
Zapraszamy Państwa – mieszkańców gmin powiatu chojnickiego oraz gminy Lipnica
do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie, która jest Państwa miejscem zamieszkania.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Email address *
Your answer
1.W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?
2.W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”?
3.Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4.Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
tak
nie
nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5.Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie będącej miejscem Pana/Pani zamieszkania
5.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?
5.2. Jakie są powody?
6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
7.Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
8.Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
9. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności?
porosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych
Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki
Infrastruktura i oferta kulturalna
Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)
Infrastruktura drogowa
Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)
Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem
Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców
Warunki życia osób niepełnosprawnych
Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych
Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem
Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 34 rokiem życia
Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia
Działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety
Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
11.Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy?
12.W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
Metryczka
M1. Status na rynku pracy:
M2. Płeć:
M3. Niepełnosprawność:
M4. Wykształcenie:
M5. Wielkość gospodarstwa rolnego:
M6. Wiek przedział
M7. Miejsce zamieszkania gmina:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service