Anketa kandidatams į LKVIA PREZIDENTO pareigas
Prezidentas:
1. Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Prezidentas, kurį skiria ir atleidžia Susirinkimas. Prezidentas renkamas 2 metų kadencijai. Prezidentas negali būti Tarybos nariu.
2. Prezidentas atlieka šias funkcijas:
2.1. organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus;
2.2. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
2.3. per 5 mėn. nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Tarybai praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
2.4. įgyvendina Tarybos nustatytas prioritetines Asociacijos veiklos kryptis, tikslus ir pagrindinius uždavinius bei patvirtintas veiklos programas ir atsiskaito Tarybai; atsako už Tarybos priimtų sprendimų ir užduočių įvykdymą;
2.5. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei prisiima įsipareigojimus (kai sandorio vertė viršija 14 481 (keturiolika tūkstančių keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną) Eur., būtinas Tarybos pritarimas) atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
2.6. tvarko Asociacijos turtą, įskaitant pinigines lėšas, taip pat tarptautinių institucijų paskolas, paramą, labdarą ar asignavimus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, ima arba suteikia kreditus;
2.7. Asociacijos vardu bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
2.8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, nustato atlyginimo dydį, skiria jiems nuobaudas ir paskatinimus;
2.9. savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos padalinių ir darbuotojų darbą ir kitus su darbo santykiais susijusius norminius aktus;
2.10. be atskiro įgaliojimo atstovauja Asociaciją teismuose, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
2.11. sprendžia visus kitus šiuose įstatuose išvardintus Asociacijos veiklos klausimus, jeigu jie teisės aktų ar šių įstatų nepriskirti Tarybai ar Susirinkimui.

3. Prezidentas atsako už:
3.1. Susirinkimo sušaukimą ir organizavimą;
3.2. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
3.3. finansinės atskaitomybės sudarymą;
3.4. Asociacijos veiklos organizavimą;
3.5. Asociacijos narių apskaitą.
4. Prezidentas kartu su finansininku yra atsakingi už Asociacijos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Prezidentas teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti savo kaltais veiksmais Asociacijai padarytus nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai nuostoliai yra padaryti dėl pagrįstos komercinės rizikos, ir atsiradusių žalingų padarinių nebuvo galima numatyti.

Pretenduojantis į Prezidento pareigas:
• įsipareigoja vadovautis patvirtintu Veiklos kodeksu;
• patvirtina, kad Prezidentas bus aktyvus ir veiklus;
• užtikrina, kad Prezidento veikla bus atvira asociacijos nariams;
• pasižada dėti visas pastangas, kad Prezidento veikla atitiktų asociacijos narių poreikius.

ANKETĄ užpildyti iki 2018 m. vasario 19 d. imtinai.
Kandidato vardas ir pavardė *
Kandidato el. pašto adresas *
Organizacijos pavadinimas
Priežastys, dėl kurių kandidatuojama į Prezidento pareigas *
Šios priežastys bus matomos visiems asociacijos nariams, siekiant padėti apsispręsti balsavimo metu.
Planuojamos veiklos kryptys tapus asociacijos Prezidentu *
Šios veiklos kryptys bus matomos visiems asociacijos nariams, siekiant padėti apsispręsti balsavimo metu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy