โครงการจัดการความรู้ภายในสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559 เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ

คำชี้แจง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการให้บริการวิชาการ โดยทำเครื่องหมายถูก ในช่องระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ : 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question