ANKIETA 2020- BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2022 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POGÓRZE PRZEMYSKO - DYNOWSKIE
Zapraszamy mieszkańców, beneficjentów i osoby współpracujące do wyrażenia swoich opinii oraz wskazania kierunków działań niezbędnych do finansowania ze środków PROW 2014-2020 na terenie naszych siedmiu Gmin Członkowskich.
Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura LGD "Pogórze Przemysko- Dynowskie" za pośrednictwem e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście.

Badanie za rok 2020 prowadzone jest w okresie od 23.10.2020 do 15.12.2020 r.
I. Pytania dotyczące warunków życia w miejscu zamieszkania
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „W ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? *
3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoje miejsce zamieszkania pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/ trochę źle
źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w miejscu zamieszkania? *
6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? *
Jeżeli Tak proszę wskazać powody
7. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
8. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? (Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych) *
Required
9. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? *
10. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
11. Czy Pana/i zdaniem projekty określone w pytaniu 10 cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
Clear selection
II. Pytania dotyczące działalności LGD
1. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o działalności Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
2. Jak określiłby Pan/i swoją wiedzę na temat Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie? *
3. Jakie informacje związane z działalnością LGD najczęściej Pana/Panią interesują? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
4. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez LGD? *
5. Jeżeli kiedykolwiek korzystał/a Pan/i z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD, jak ocenia Pan /Pani poziom udzielonego doradztwa? *
6. Czy zna Pan/i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”? *
*W przypadku odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak ” prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania
Pytania uzupełniające do punktu 6.
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/ trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
6.1 Jak ocenia Pan/i stosowane lokalne kryteria wyboru operacji, ich trafność dobór i skuteczność?
6.2 Jak ocenia Pan/i stosowane Procedury wyboru i realizacji operacji, czy są zrozumiałe i przejrzyste dla wnioskodawców?
6.3 W jakim stopniu Pana/i zdaniem cele Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczności obszaru LGD?
6.4 W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny wybierane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR?
6.5 Jak ocenia Pan/i wpływ LSR na rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR?
6.6 W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?
Clear selection
Pytania uzupełniające do punktu 6.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
6.7 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje mogą stać się podwaliną dla nowych inicjatyw?
6.8 Czy wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest wskazane?
6.9 Czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby grup, do których były kierowane?
Clear selection
III. Metryczka
Płeć *
Wiek *
Miejsce zamieszkania *
Reprezentuję sektor *
Wykształcenie *
Wielkość gospodarstwa rolnego *
Status zawodowy *
Niepełnosprawność *
Dziękujemy za poświęcony czas!
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy