แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการอารักขาพืชของประเทศไทย
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชในด้านต่างๆ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นและการใช้ประโยชน์ในการจัดทำเครือข่ายด้านการอารักขาพืชของประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมให้ข้อมูล สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนี้ได้

หากท่านสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานด้านอารักพืชของไทย โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบสำรวจด้านล่างนี้ และกดปุ่ม ส่ง หรือ submit เมื่อกรอกข้อมูลต่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเผยแพร่ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านแล้วเท่านั้น

การให้ข้อมูลในแบบสำรวจนี้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และ มกอช.จะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและนำเสนอใน website ของเครือข่าย http://ippc.acfs.go.th
*หมายเหตุ website นี้ ยังไม่เปิดให้บริการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
นางสาวทรรศณีย์ ปรัชญาบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช
สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
โทรศัพท์.02 561 2277 ต่อ 1421 หรือ 1452 โทรสาร. 02 561 3357 หรือ 02 561 3373
email address : ippcnetwork@acfs.go.th ippcnetwork@gmail.com
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้า *
Required
ชื่อ *
โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
นามสกุล *
โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
Firstname *
โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
Surname *
โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ตำแหน่ง *
เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริม เป็นต้น
ระดับ *
หน่วยงานที่สังกัด *
โปรดระบุ ชื่อกลุ่มงาน กอง/สำนัก และกรมที่ท่านสังกัดอยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่สำหรับการส่งจดหมาย *
โปรดระบุที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันและเป็นที่อยู่ที่สามารถส่งจดหมายถึงท่านได้โดยตรงหรือเป็นที่อยู่ที่มีผู้รับแน่นอน
หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ทำงาน *
หมายเลขโทรสาร *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
email address ที่สะดวกให้ใช้ติดต่อ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy