แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการอารักขาพืชของประเทศไทย

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชในด้านต่างๆ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นและการใช้ประโยชน์ในการจัดทำเครือข่ายด้านการอารักขาพืชของประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมให้ข้อมูล สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนี้ได้

หากท่านสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานด้านอารักพืชของไทย โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบสำรวจด้านล่างนี้ และกดปุ่ม ส่ง หรือ submit เมื่อกรอกข้อมูลต่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเผยแพร่ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านแล้วเท่านั้น

การให้ข้อมูลในแบบสำรวจนี้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และ มกอช.จะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและนำเสนอใน website ของเครือข่าย http://ippc.acfs.go.th
*หมายเหตุ website นี้ ยังไม่เปิดให้บริการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
นางสาวทรรศณีย์ ปรัชญาบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช
สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
โทรศัพท์.02 561 2277 ต่อ 1421 หรือ 1452 โทรสาร. 02 561 3357 หรือ 02 561 3373
email address : ippcnetwork@acfs.go.th ippcnetwork@gmail.com

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question