מבחן דבר מלכות תצא
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
1. כיצד ע"פ פשט הכתובים, נראות פרשיות "תצא" ו"תבוא" כבעלות תוכן הפוך אחת מהשניה?
10 points
2. כיצד מודגש בשני הפרקים דמסכת אבות דשבת זו תוכן ענינם של פרשיות תצא ותבוא?
10 points
3. מהי השאלה על "כי תצא למלחמה על אויביך", לפי ביאורו של הפסוק בעבודת ה'?
10 points
4. מה מודגש בדיוק הלשון "כי תצא למלחמה על אויביך"?
10 points
5. אלו שני דברים צריכים להיות כדי שנשמה תוכל למלא את שליחותה לעשות מהתחתונים דירה לעצמותו ית'?
10 points
6. מה פירוש המשפט: "שעבודתם של ישראל בעולם אינה מתחילה במעמד ומצב ההוה . . אלא במעמד ומצב העתיד . . שהוא כמו מעמד ומצב העבר"?
10 points
7. מהו הביאור מדוע פרשיות תצא ותבוא נקראות בהמשך אחד?
10 points
8. מהו הקשר בין המילה "נשא" לשנת תנש"א?
10 points
9. איזו תקופה הסתיימה "לאחרי מעשינו ועבודתינו במשך ארבעים שנה מהסתלקותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו"?
10 points
10. על מה מרמזת המילה "אז" בפסוק "אז ימלא שחוק פינו"?
10 points
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service