แบบสอบถามการใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Codeสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจ้ง
1. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามการใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Code โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน
3. แบบสอบถามการใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Code สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูต่อการใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Code
ตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ของสำนักการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
คำชี้แจ้ง โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อ
1. ชื่อโรงเรียน *
Your answer
2. สำนักงานเขต *
3. เปิดสอนระดับชั้น ป. 3 จำนวนกี่ห้อง *
Your answer
4. จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมดกี่คน *
Your answer
5. จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่เป็นนักเรียนปกติ *
Your answer
6. จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนเรียนร่วม *
Your answer
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูต่อการใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Code
ความคิดเห็นของครูต่อการใช้คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค AR และ QR Code (หากท่านใช้สมาร์ทโฟนในการตอบแบบสอบถาม ให้เลื่อนหน้าจอไปทางซ้าย เพื่อดูตัวเลือกตอบเพิ่มเติม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับบทเรียน
2. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3. ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
4. สีตัวหนังสือและสีพื้นหลังมีความกลมกลืนสบายตา
5. การนำเสนอมีความถูกต้องเข้าใจง่าย
6. ระยะเวลาการนำเสนอมีความเหมาะสม
7. กระตุ้นให้เกิดทักษะการอ่านภาษาไทย
8. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
9. เป็นสื่อที่มีการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
10. ท่านมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมในระดับใด
ข้อเสนอแนะ *
กรุณาตอบคำถาม (ถ้าไม่ตอบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy