แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
อีเมล *
อีเมลนี้สำหรับจัดส่งใบลา
(1)เขียนที่ *
ให้ระบุสถานที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล
(2)วันที่ *
ให้ระบุวันที่กรอกข้อมูล ตัวอย่าง [29 เมษายน พ.ศ. 2563]
(3)เรียน *
ให้ระบุตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุญาต เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
(4)ชื่อ-สกุล *
ให้ระบุคำนำหน้า แล้วตามด้วยชื่อ-สกุล ของผู้ลา เช่น นายขยัน การงานดี
(5)ตำแหน่ง *
ให้ระบุตำแหน่งของผู้ลา เช่น นักจัดการงานทั่วไป
(6)สังกัด *
ให้ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ลา ตัวอย่าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
(7)วันลาสะสม *
ให้ระบุจำนวนวันลาสะสม เช่น 7
(8)มีสิทธิลาอีก *
ให้ระบุจำนวนวันลาที่มีสิทธิลาได้ เช่น 8
(9)รวมเป็น *
ให้ระบุจำนวนวันลาที่มีสิทธิลาได้ เช่น 15
(10)ลาตั้งแต่วันที่ *
ให้ระบุวันเริ่มต้นของการลา เช่น 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(11)ลาถึงวันที่ *
ให้ระบุวันสิ้นสุดของการลา เช่น 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(12)กำหนด *
ให้ระบุจำนวนวันที่ใช้สิทธิลา เช่น 3
(13)สถานที่ติดต่อ
ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติต่อ (ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)
(14)โทรศัพท์
ให้ระบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)
(15)ชื่อ-สกุล *
ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการลา เช่น นายรับผิด ชอบไม่มี
(16)ตำแหน่ง *
ให้ระบุชื่อตำแหน่ง ของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการลา เช่น นักทรัพยากรบุคคล
(17)ชื่อ-สกุล *
ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาของผู้ลา
(18)ตำแหน่ง *
ให้ระบุชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของผู้ลา
(19)ชื่อ-สกุล *
ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ผู้มีอำนาจในการอนุญาต
(20)ตำแหน่ง *
ให้ระบุชื่อตำแหน่งของผู้มีอำนาจในการอนุญาต เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
(21)ชื่อ-สกุล
ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ผู้รับมอบหมายงาน หรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ลา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy