Budżet Obywatelski 2019
Karta do głosowania na zadania publiczne finansowane z rezerwy celowej zgłoszone przez mieszkańców Włodawy w 2019 roku
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (karta do głosowania na zadania publiczne finansowane z rezerwy celowej zgłoszone przez mieszkańców Włodawy w 2019 roku)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (karta do głosowania na zadania publiczne finansowane z rezerwy celowej zgłoszone przez mieszkańców Włodawy w 2019 roku)

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy Miejskiej Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. 82 572-14-44, e-mail: info@wlodawa.eu.

2. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iodo@wlodawa.eu lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: − Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust.1 lit. a); − złożenia karty do głosowania na zadania publiczne finansowane z rezerwy celowej zgłoszone przez mieszkańców Włodawy w 2019 r; w związku z Zarządzeniem 28/2019 Burmistrza Włodawy z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu zadań publicznych finansowanych z rezerwy celowej zgłaszanych przez mieszkańców miasta Włodawy w 2019 roku;

4. Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

5. Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: − organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

6. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553).

7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: − prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, − prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych, − prawo do usunięcia danych w przypadku nieuzasadnionego przetwarzania, − ograniczenia przetwarzania, − prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem − prawo do przenoszenia danych, − prawo do cofnięcia zgody, − prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Data *
MM
/
DD
/
YYYY
Imię i Nazwisko *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service