Regionálny seminár aikido - Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia | Trnava (SK), 12.-13.2.2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Roman Madura 5. Dan Aikikai, Shidoin | Mário Černý 6. Dan Aikikai, Shidoin
S ohľadom na nariadenie EU o GDPR je potrebné, aby každý účastník seminára bol elektronicky zaregistrovaný./ With regard to the EU GDPR Regulation, it is necessary for every participant in the seminar to be electronically registered.
Priezvisko/ Family name *
Meno/ Name *
Vek/ Age *
E-mail *
Dojo *
Som členom SAA:/ I am a member of the SAA: *
Národnosť/ Nationality *
Aktuálny stupeň technickej vyspelosti/ Grade *
Budem robiť skúšku technickej vyspelosti Kyu:/ I will do Kyu examination: *
Budem robiť skúšku technickej vyspelosti Dan:/ I will do Dan examination: *
*
Som si vedomý(-á), že skúšky technickej vyspelosti sa môžem zúčastniť iba ako člen Slovenskej Aikido Asociácie | Aikikai Slovakia so zaplateným členským poplatkom na príslušný kalendárny rok. Registrácia do SAA https://aikikai.sk/registracia-do-saa/ /// I am aware that technical maturity tests can only be attended as a member of the Slovak Aikido Association | Aikikai Slovakia with a paid member of the fee for the calendar year. Register at SAA https://aikikai.sk/registracia-do-saa/
Required
*
Som si vedomý(-á), že pokiaľ budem robiť skúšku technickej vyspelosti na 6.-1. Kyu alebo 1.-4. Dan Aikikai, musím sa zúčastniť celého seminára - viď. Technické pravidlá SAA bod 2.1.15. https://aikido-trnava.sk/na-stiahnutie/ /// I am aware that if I take the test of technical maturity on 6.-1. Kyu or 1.-4. Dan Aikikai, I have to attend the whole seminar - see. SAA Technical Rules, Section 2.1.15. https://aikido-trnava.sk/na-stiahnut/
Required
*
Aktuálny cenník STV 12.-7. Kyu a 6.-1. Kyu - viď. Technické pravidlá SAA str. 31. https://aikido-trnava.sk/na-stiahnutie/ /// Current price list STV 12.-7. Kyu and 6.-1. Kyu - see. SAA Technical Rules p. 31. https://aikido-trnava.sk/na-stiahnut/
Required
Chcem spať v dojo na tatami (5,- €/ noc)/ I want to sleep in the dojo on tatami (5, - € / night) *
Zákonný(-á) zástupca(-kyňa)/ Legal Representative (s)
Vyplňte údaje zákonného(-nej) zástupcu(-kyne) v prípade, že prihlasujete dieťa mladšie ako 18 rokov./ Fill in the details of the legal representative (s) if you are registering a child under the age of 18.
Priezvisko/ Family name
Meno/ Name
Dátum narodenia/ Date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
Program
Sobota/ Saturday 12.2.2022
9:00 - 11:00 | tréning/ training
11:00 - 12:00 | skúšky na/ examination to 6.-1. kyu
15:00 - 17:00 | tréning/ training
17:00 - 18:00 | skúšky na/ examination to 1.-4. Dan Aikikai


Nedeľa/ Sunday 13.2.2022
10:00 - 12:00 | tréning/ training
Potvrdenie/ Confirmation
*
1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie na aikido seminár ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje AIKIDO DOJO TRNAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v AIKIDO DOJO TRNAVA a/ alebo v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori seminára - fyzické a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení seminára) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.//// 1. AGREEMENT WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA pursuant to Art. 6 ods. (1) (a) and 7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). By providing personal data in the scope of the completed Aikido Registration seminar, the person concerned voluntarily grants AIKIDO DOJO TRNAVA and SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION as the operator's consent to the processing of all personal data provided by him. The organizer is authorized to process the personal data of the person concerned in order to organize training sessions, archiving of the achieved sports results, assignment of payment to the application for the duration of the membership of the person concerned in AIKIDO DOJO TRNAVA and / or SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION. The person concerned has the right to require the operator to access personal data relating to him, the right to rectify or erase or restrict his processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, may be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to AikidoDojoTrnava@gmail.com b) by telephone +421 903 951 568. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not processed, rendered to third parties (except for the provision to recipients, which in this case is understood as the external organizers of the seminar - physical and legal persons - dojo/ clubs participating in the organization of the seminar) and they are not transferred to a third country.
Required
*
2. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu u organizátora//// 2. I confirm that I practice on my own responsibility and for injury or death, I will not apply any financial or non-financial compensation from the organizer.
Required
*
3. Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov na zaregistrovanú e-mail adresu.//// 3. I agree to receive information by e-mail to the registered e-mail address.
*
4. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách Aikido Dojo Trnava/ Slovenskej Aikido Asociácie a so zverejnením záznamov na webovej stránke ADT https://www.aikido-trnava.sk (prostredníctvom služby Google Photos) a SAA www.aikikai.sk ďalej na facebookovej stránke ADT https://www.facebook.com/AikidoDojoTrnava/ ďalej na YouTube kanáli ADT https://www.youtube.com/user/AikidoDojoTrnava/featured ďalej na Instagrame ADT https://www.instagram.com/aikidotrnava/ a plagátoch ADT a SAA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti ADT a SAA a to po dobu členstva v AIKIDO DOJO TRNAVA a/ alebo členstva v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO DOJO TRNAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 4.) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.//// I agree to make my video and audio recordings (my child) for Aikido Dojo Trnava / Slovak Aikido Association activities and to publish the records on the ADT website https://www.aikido-trnava.sk (through Google Photos) and SAA www.aikikai.sk further on the ADT facebook page https://www.facebook.com/AikidoDojoTrnava/ on the YouTube ADT channel https://www.youtube.com/user/AikidoDojoTrnava/featured on the Instagram ADT https://www.instagram.com/aikidotrnava/ and the ADT and SAA posters, as well as on the wallpapers in club premises for the purpose of informing and presenting the results of ADT and SAA's activities during its membership in AIKIDO DOJO TRNAVA and / or its membership in SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION and 10 years after its termination. As a person concerned, I have the right to request from the AIKIDO DOJO TRNAVA and SLOVAK AIKIDO ASSOCIATIONS access to my personal data, the right to rectify or erase or restrict the processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, can be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to AikidoDojoTrnava@gmail.com b) by telephone +421 903 951 568. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, made available to third parties (except in point 4) and are not transferred to a third country.
Ďakujeme za registráciu!/ Thanks for signing up!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy