แบบสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปประเมินความเสี่ยง

แบบสอบถามข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 ของ กตส. พก.

  เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กตส.พก.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ กตส.พก.จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 นี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ กตส.พก.ได้กำหนดข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบสำหรับส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้นเผยแพร่ไว้ในเวปไซต์ของ พก.แล้ว หากท่านประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยการให้ความเห็นต่อข้อตกลงดังกล่าว (เข้าไปที่หน้าหลัก-->ประกาศ-->ทั่วไป-->ข้อตกลงฯ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question